LuatVietnam

stop-check Chế độ Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 19/09/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ. (53 tr.)
Posted: 12/11/2010 4:25:00 PM | Latest updated: 13/9/2016 4:09:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 1601
LuatVietnam

Chế độ Kế toán này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, trừ các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, HTX nông nghiệp và HTX tín dụng. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:

Phần I: các quy định chung;

Phần II: hệ thống tài khoản kế toán;

Phần III: hệ thống báo cáo tài chính;

Phần IV: chế độ chứng từ kế toán;

Phần V: chế độ sổ kế toán.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào Chế độ kế toán này tiến hành nghiên cứu, cụ thể hóa và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm SXKD, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKTstatus1 ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTCstatus1 ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKTstatus1 ".

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2007 theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này.

Những quy định khác về kế toán không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CPstatus1 ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế bằng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
stop-check 138/2011/TT-BTCSửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Công báo số 13+14 ngày 08/10/2006
Hiệu lực 23-Oct-2006
Hết hiệu lực 1-Jan-2017
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 1601
ReplaceDocument

follow 133/2016/TT-BTC - Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Tệp đính kèm
Dòng thời gian