LuatVietnam

blue-check Phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 English attachment

Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (13 tr.)
Posted: 26/9/2011 8:39:00 PM | Latest updated: 11/11/2021 12:06:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2388
LuatVietnam

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng sân golf phải bảo đảm phân bố hợp lý trên các vùng và cả nước; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương; tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm phát triển hiệu quả và bền vững. Các dự án sân golf không được lấy vào đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng). Ngoài mục tiêu thu lợi nhuận, việc xây dựng sân golf còn phải đáp ứng các nhu cầu giải trí, phát triển thể lực của cộng đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 795/QĐ-TTgBổ sung 15 sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020
blue-check 11/CT-TTgVề việc giám sát thực hiện quy hoạch sân goft English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 26-Nov-2009
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2388
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD1946_26112009TTg[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quy hoạch