LuatVietnam

stop-check Sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ English attachment

Thông tư số 138/2011/TT-BTCstatus1 ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 14.09.2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (17 trang)
Posted: 20/12/2011 7:57:00 PM | Latest updated: 13/9/2016 4:09:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2853 | Vietlaw: 24
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi Mục 4, Phần thứ nhất “Quy định chung” về chữ viết, chữ số, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; bổ sung một số tài khảon về giao dịch mua bán trái phiếu, bảo hiểm thất nghiệp; các loại Quỹ

Bổ sung Mục III Phần thứ hai “Hệ thống tài khoản kế toán” về kết cấu và phương pháp ghi chép kế toán chi phí phát hành cổ phiếu; kế toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại công ty cổ phần

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2012. Những phần kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa khác không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn áp dụng theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 14.09.2006

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế bằng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2012
Hết hiệu lực 1-Jan-2017
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2853
ReplaceDocument

follow 133/2016/TT-BTC - Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT138_04102011BTC[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu