LuatVietnam

stop-check Quy định về kê khai và quản lý thuế English attachment

Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/7/2013 của Chính phủ (144 trang)
Posted: 2/12/2013 8:10:45 AM | Latest updated: 29/4/2022 1:06:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3375 | Vietlaw: 144
LuatVietnam

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013 và thay thế toàn bộ (kể cả các biểu mẫu) quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28/02/2011.

Tuy nhiên, các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13status1 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 được hướng dẫn tại Thông tư này sẽ có hiệu lực ngay từ 01/7/2013.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 1/7/2013 được thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Cần lưu ý, theo Điều 9 Thông tư này, đối với các doanh nghiệp đăng ký thuế trước ngày 15/9/2013 nhưng chưa thông báo thông tin về tài khoản mở tại các ngân hàng thì nay phải lập Tờ khai điều chỉnh, bổ sung theo mẫu số 08-MST ban hành tại Thông tư này.

Thời hạn nộp Tờ khai điều chỉnh, bổ sung chậm nhất là ngày 31/12/2013.

Ghi chú về hiệu lực
 • Bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/8/2014, xem quy định mới tại Thông tư số 76/2014/TT-BTCstatus2 ngày 16/6/2014.
 • Bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/8/2014, xem quy định mới tại Thông tư số 77/2014/TT-BTCstatus2 ngày 16/6/2014.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
 • Các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư này được thay thế bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014.
 • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế ban hành kèm theo Thông tư này. Xem quy định mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015.
 • Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư này kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
 • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư này kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
 • Bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên tại Điều 24 Thông tư này kể từ ngày 12/4/2016, xem quy định mới tại Thông tư số 36/2016/TT-BTCstatus2 ngày 26/2/2016.
 • Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016, xem quy định mới tại Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016.
 • Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 12/8/2016. Xem quy định mới tại Thông tư số 95/2016/TT-BTCstatus1 ngày 28/6/2016.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016.
 • Khoản 1 Điều 19 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 301/2016/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2016.
 • Bãi bỏ Điều 17 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 302/2016/TT-BTCstatus2 ngày 15/11/2016.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư này tại Thông tư số 06/2017/TT-BTCstatus1 ngày 20/1/2017.
 • Bãi bỏ Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/5/2017, theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư này tại Thông tư số 79/2017/TT-BTCstatus1 ngày 1/8/2017.
 • Bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư này kể từ ngày 05/11/2017, theo quy định tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017.
 • Điều 9 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 17/01/2021, xem quy định mới tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020.
 • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế bằng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 4016/CTHN-TTHTNhững thay đổi về kê khai thuế từ 1/1/2022 đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh
blue-check 44393/CTHN-TTHTLưu ý về thủ tục khai thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án BĐS ngoại tỉnh trước và sau 1/1/2022
blue-check 33173/CTHN-TTHTBán chứng khoán ở nước ngoài vẫn phải trích nộp 0,1% thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 31912/CTHN-TTHTMột số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check 3061/TCT-KK"Thuế vãng lai" tạm thời vẫn khai nộp theo quy định cũ
blue-check 23624/CTHN-TTHTTừ 2022, Chi nhánh ngoài tỉnh được khai thuế GTGT tập trung ngay cả khi có bán hàng
blue-check 22241/CTHN-TTHTNgười nước ngoài di chuyển nội bộ chịu thuế tại Việt Nam thế nào? English attachment
blue-check 20215/CTHN-TTHTTừ 5/12/2020, phải lập riêng hồ sơ khai thuế GTGT cho từng dự án
blue-check 1713/TCT-KKTừ 2021, hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT phải nộp tại nơi thực hiện dự án
blue-check 15166/CTHN-TTHTHồ sơ khai thuế GTGT tạm thời vẫn áp dụng biểu mẫu cũ
blue-check 1374/TCT-DNNCNLàm việc ngắn ngày vẫn phải nộp thông báo nếu muốn miễn giảm thuế theo Hiệp định
blue-check 14198/CTHN-TTHTThuế nhà thầu sẽ phải quyết toán khi kết thúc hợp đồng
blue-check 11900/CTHN-TTHTLương trả ở nước ngoài cũng phải chịu thuế nếu là cá nhân cư trú English attachment
blue-check 1085/TCT-QLNBị thiệt hại do di dời theo yêu cầu của nhà nước sẽ được ân hạn nộp thuế
blue-check 982/TCT-DNLTự phát hiện và nộp lại tiền hoàn thuế sai sẽ được miễn phạt
blue-check 561/TCT-QLNĐang làm thủ tục phá sản có được xét xóa nợ thuế?
blue-check 6374/CTHN-TTHTBán cổ phiếu ở nước ngoài có phải nộp thuế tại Việt Nam?
blue-check 1938/BTC-TCTDanh mục các Thông tư về thuế được Bộ Tài chính thừa nhận còn hiệu lực
blue-check 4863/CTHN-TTHTVPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check 3457/CTHN-TTHTĐiều chỉnh hóa đơn phải khai bổ sung hồ sơ thuế
blue-check 182/TCT-KKThuế GTGT nộp thừa được hoàn khi nào?
blue-check 5327/TCT-KKDoanh nghiệp phải phân bổ 1 hoặc 2% thuế GTGT cho địa phương có nhà máy
blue-check 105/2020/TT-BTCQuy định mới về đăng ký thuế và cấp MST English attachment
blue-check 99794/CTHN-TTHTDự án đăng ký kinh doanh vào tháng 6/2020 vẫn khai thuế theo quy định cũ
blue-check 96966/CT-TTHTLập báo cáo nghiên cứu cho dự án ở Việt Nam phải nộp thuế nhà thầu
blue-check 95657/CT-TTHTThuế GTGT đầu vào hàng hóa sử dụng cho VPĐD dự án ODA không được xét hoàn
blue-check 89564/CT-TTHTChi nhánh chỉ được khai thuế GTGT tại trụ sở chính nếu không bán hàng
blue-check 4223/TCT-DNNCNThuế nộp thừa từ 10 năm trước sẽ không được hoàn trả
blue-check 4182/TCT-KKChưa có hướng dẫn mới về xử lý thuế nộp thừa
blue-check 4076/TCT-DNNCNNhầm lẫn trách nhiệm khai thuế TNCN giữa Công ty và Chi nhánh sẽ phải khai lại
blue-check 85112/CT-TTHTThầu công trình xây dựng cơ bản ở quận/huyện khác được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 3867/TCT-KKThuế nộp nhầm được xử lý như thuế nộp thừa
blue-check 1568/TCT-DNNCNThu nhập ở bản xứ chỉ được khai nộp theo quý nếu là tiền lương English attachment
blue-check 630/TCT-KKKhông phát sinh thuế vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT hằng tháng/quý
blue-check 85887/CT-TTHTHồ sơ khai thuế bắt buộc sử dụng tiếng Việt
blue-check 8807/CT-TTHTCông ty dời trụ sở về cùng địa bàn với Chi nhánh, khai thuế như thế nào?
blue-check 8957/CT-TTHTBán hàng ngoài tỉnh theo hợp đồng thầu được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 8757/CT-TTHTĐiều chuyển thành phẩm từ xưởng về công ty có cần xuất hóa đơn?
blue-check 58412/CT-TTHTKhai bổ sung hóa đơn đầu vào không phụ thuộc thời hạn khai thuế của kỳ tiếp theo
blue-check 2706/TCT-KKNếu không bán hàng, Chi nhánh ngoài tỉnh được khai thuế tập trung
blue-check 6516/CT-TTHTThuế TNCN nộp thừa sẽ được hoàn nếu không có nợ thuế
blue-check 2512/TCT-KKChuyển đổi hình thức khai thuế phải chờ hết năm
blue-check 47002/CT-TTHTHồ sơ hoàn thuế TNCN có thể nộp qua bưu điện
blue-check 6111/CT-TTHTThời hạn khai thuế nhà thầu căn cứ theo ngày ký hợp đồng hay ngày thanh toán?
blue-check 44033/CT-TTHTĐơn vị trực thuộc nếu khai thuế riêng phải sử dụng hóa đơn riêng
blue-check 5773/CT-TTHTVề nghĩa vụ thuế của Chi nhánh sau khi thôi trực tiếp bán hàng
blue-check 5811/CT-TTHTCông ty được kê khai hóa đơn của Chi nhánh trên cùng địa bàn
blue-check 41661/CT-TTHTKho chỉ để chứa hàng được khai thuế tập trung
blue-check 39725/CT-TTHTĐiều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp
blue-check 4951/CT-TTHTDự án còn trong giai đoạn đầu tư phải khai thuế theo mẫu 02/GTGT
blue-check 1880/TCT-DNLKhi nào cơ sở trực thuộc được khai thuế tập trung?
blue-check 26980/CT-TTHTChi nhánh phải tự khai thuế TNDN nếu hạch toán độc lập
blue-check 1371/TCT-KKLắp đặt thiết bị cho công trình ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai
blue-check 2863/CT-TTHTKỳ quyết toán thuế TNCN phải xác định theo năm dương lịch
blue-check 11717/CT-TTHTNộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại English attachment
blue-check 2471/CT-TTHTTrưởng VPĐD phải tự khai nộp thuế nếu chỉ nhận lương từ nước ngoài English attachment
blue-check 10419/CT-TTHTVề nghĩa vụ đăng ký MST và khai nộp thuế cho Văn phòng đại diện English attachment
blue-check 725/TCT-CSHạn khai thuế nếu trùng với ngày nghỉ sẽ được ân hạn thêm 1 ngày
blue-check 7540/CT-TTHTCông ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu
blue-check 448/TCT-KKKhai thuế vãng lai khi xây dựng công trình qua nhiều tỉnh như thế nào?
blue-check 560/CT-TTHTDoanh nghiệp mới thành lập khai thuế theo tháng hay quý?
blue-check 108/TCT-QLNNợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế
blue-check 318/CT-TTHTĐơn vị trực thuộc phải tự khai thuế nếu có bán hàng
blue-check 81492/CT-TTHTĐược phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt
blue-check 81254/CT-TTHTNếu không bán hàng, chi nhánh được khai thuế tập trung về công ty
blue-check 76603/CT-TTHTKhông trực tiếp lập hóa đơn, Chi nhánh được khai thuế tập trung
blue-check 75594/CT-TTHTLắp đặt hệ thống điều hòa ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai
blue-check 4352/TCT-KKKhai giảm thuế không được tính lại tiền chậm nộp
blue-check 4296/TCT-CSKho bạc sẽ khấu trừ trước 2% thuế GTGT khi thanh toán công trình vốn nhà nước
blue-check 72010/CT-TTHTHóa đơn đi công tác ở nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt
blue-check 66963/CT-TTHTĐược khai thuế toàn bộ tại trụ sở chính nếu là chi nhánh phụ thuộc và không bán hàng
blue-check 3544/TCT-KKThuế TNDN tạm nộp theo tiến độ thu tiền không được coi là nộp thừa
blue-check 3523/TCT-QLNThời gian nộp dần nợ thuế được tạm dừng cưỡng chế
blue-check 63657/CT-TTHTLập hóa đơn theo ủy quyền của Công ty, Chi nhánh có phải kê khai thuế?
blue-check 61346/CT-TTHTMở Chi nhánh sản xuất ngoài tỉnh phải trích nộp thuế GTGT 1 - 2%
blue-check 3291/TCT-TNCNTrực tiếp trả lương, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm khai thuế TNCN
blue-check 3185/TCT-QLNChủ doanh nghiệp bỏ trốn vẫn bị cưỡng chế để thu hồi nợ thuế
blue-check 3141/TCT-TNCNMiễn phạt chậm nộp trong thời gian ân hạn thuế
blue-check 2749/TCT-KKPhải kê khai thông tin nhà thầu khi thanh toán công trình xây dựng cơ bản
blue-check 2699/TCT-KKTiền thuê đất nộp thừa phải ưu tiên bù trừ với tiền thuê của năm tiếp theo English attachment
blue-check 2668/TCT-TNCNMất giấy khai sinh, có được miễn thuế khi nhận thừa kế BĐS từ cha mẹ
blue-check 6323/CT-TTHTNhận sáp nhập doanh nghiệp, buộc phải tiếp nhận nợ thuế còn lại
blue-check 2575/TCT-CSHợp đồng thầu mới phải nộp thuế theo phương pháp đang áp dụng cho hợp đồng cũ
blue-check 2545/TCT-KKPhải kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư và hoạt động SXKD
blue-check 42303/CT-TTHTKhông phát sinh khấu trừ thuế trong năm vẫn phải quyết toán
blue-check 41336/CT-TTHTChi nhánh được khai thuế tập trung nếu chỉ làm văn phòng khảo sát thị trường
blue-check 5643/CT-TTHTChi nhánh cung cấp dịch vụ cho Công ty mẹ, khai thuế GTGT như thế nào?
blue-check 5665/CT-TTHTChi nhánh phụ thuộc nếu có doanh thu phải tự khai thuế GTGT
blue-check 37844/CT-TTHTHóa đơn chi phí phát sinh ở nước ngoài bắt buộc dịch ra tiếng Việt
blue-check 2175/TCT-CSChịu thuế nhà thầu theo tỷ lệ phải kê khai trong vòng 10 ngày
blue-check 2115/TCT-KKNộp thừa thuế TNCN có thể xin hoàn English attachment
blue-check 2087/TCT-KKChi nhánh ngoài tỉnh chỉ được khai thuế tập trung khi không bán hàng
blue-check 28773/CT-TTHTDự án chưa hoàn thành phải nộp hồ sơ khai thuế riêng
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về kê khai và quản lý thuế
blue-check 22456/CT-TTHTHóa đơn công tác ở nước ngoài bắt buộc dịch ra tiếng Việt
blue-check 21535/CT-TTHTHóa đơn ở nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt mới được hạch toán
blue-check 1355/TCT-KKDoanh thu và thuế vãng lai phải tổng hợp vào tờ khai tại trụ sở chính
blue-check 2626/CT-TTHT"Thuế nhà thầu" không phải quyết toán hàng năm
blue-check 1155/TCT-KKXác định thuế nộp thừa phải chờ đến khi quyết toán
blue-check 14678/CT-TTHTTrực tiếp bán hàng, Chi nhánh phải tự lập hóa đơn và khai thuế
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
stop-check 166/2013/TT-BTCMức phạt mới trong lĩnh vực thuế từ 1/1/2014 English attachment
Thông tin
Hiệu lực 20-Dec-2013
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3375
ReplaceDocument

follow 80/2021/TT-BTC - Biểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT156_06112013BTC[EN].pdf
Dòng thời gian

Kê khai thuế