LuatVietnam

red-check Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT English attachment

Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (61 trang)
Posted: 17/2/2014 7:54:06 AM | Latest updated: 28/6/2022 1:06:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3419 | Vietlaw: 139
LuatVietnam

So với hiện hành, Thông tư này có nhiều thay đổi, đặc biệt là quy định về phương pháp tính thuế GTGT.

Theo đó, kể từ thời điểm 1/1/2014, các doanh nghiệp có doanh thu năm trước chưa đến 1 tỷ đồng sẽ phải tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập chỉ thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi có đăng ký và thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:

1. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án của một doanh nghiệp đang hoạt động thuộc diện tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

2. Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, không phân biệt thời điểm mua là trước hay sau thành lập. Tuy nhiên, giá trị 1 tỷ đồng này không bao gồm xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Các Doanh nghiệp mới thành lập ngoài hai trường hợp nêu trên bắt buộc phải áp dụng phương pháp trực tiếp trong năm dương lịch đầu tiên. Năm dương lịch thứ hai sẽ được áp dụng phương pháp khấu trừ nếu doanh thu năm thứ nhất đạt từ 1 tỷ đồng trở lên.

Thời điểm nộp Thông báo đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế chậm nhất là ngày 20/12 hằng năm (đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng) và thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp mới thành lập).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1 ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTCstatus1 ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Đính kèm Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Văn bản hướng dẫn về thuế GTGT qua từng giai đoạn được Bộ Tài chính ban hành tại các văn bản sau:
+ Từ 1/1/2001 - 31/12/2003: Thông tư số 122/2000/TT-BTCstatus1 ngày 29/12/2000
+ Từ 1/1/2004 - 4/6/2007: Thông tư số 120/2003/TT-BTCstatus1 ngày 12/12/2003; Thông tư số 84/2004/TT-BTCstatus1 (áp dụng từ 17/9/2004); Thông tư số 127/2004/TT-BTCstatus1 (áp dụng 22/1/2005); Thông tư số 115/2005/TT-BTCstatus1 (áp dụng từ 1/1/2006)
+ Từ 5/6/2007 - 31/12/2008: Thông tư số 32/2007/TT-BTCstatus1 ngày 9/4/2007; Thông tư số 30/2008/TT-BTCstatus1 (áp dụng từ 10/5/2008)
+ Từ 1/1/2009 - 28/3/2012: Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 ; Thông tư số 112/2009/TT-BTCstatus1 ngày 02.06.2009
+ Từ 1/3/2012 - 31/12/2013: Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1 ngày 11/01/2012; Thông tư số 65/2013/TT-BTCstatus1 ngày 17/5/2013
+ Từ 1/1/2014: Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013
Amendement notes
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014.
  • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế ban hành kèm theo Thông tư này. Xem quy định mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư này tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư này tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.
  • Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư này kể từ ngày 15/10/2018, theo quy định tại Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018.
  • Xem thêm phần ửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư này tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Related documents
blue-check 28219/CTHN-TTHTDịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check 27132/CTHN-TTHTCác dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check 25531/CTHN-TTHTKinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check 14480/CTHN-TTHT"Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check 13381/CTHN-TTHTMiễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check 10579/CTHN-TTHTDịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check 10286/CTHN-TTHTCác khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check 1826/CTHN-TTHTHàng bán cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 56688/CTHN-TTHT"Đào tạo nghề" được miễn nộp thuế GTGT
blue-check 56823/CTHN-TTHTDịch vụ quản lý đơn hàng xuất khẩu có được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check 51353/CTHN-TTHTChính sách miễn thuế GTGT khi xây dựng công trình văn hóa không áp dụng với đơn vị cung cấp thiết bị
blue-check 46419/CTHN-TTHTBán căn hộ được giảm trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check 44554/CTHN-TTHTKiểm tra sản phẩm xuất khẩu cho nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 37754/CTHN-TTHTTư vấn giám sát thi công công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 37639/CTHN-TTHTĐại lý phát hành trái phiếu có nộp thuế GTGT?
blue-check 36911/CTHN-TTHTThuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check 35221/CTHN-TTHTDịch vụ bán vé xem phim chịu thuế GTGT 5%
blue-check 4309/TCHQ-TXNKHải quan giữ thẩm quyền hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu
blue-check 33106/CTHN-TTHTSửa khuôn mẫu cho DNCX có được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check 32078/CTHN-TTHTĐiều chỉnh giá cho thuê mặt bằng phải xác định lại thuế GTGT
blue-check 31563/CTHN-TTHTDạy "kỹ năng làm việc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check 27456/CTHN-TTHTBán lại hàng nhập khẩu ngay tại cảng nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check 23936/CTHN-TTHTDịch vụ bồi dưỡng nghề nghiệp được miễn thuế GTGT
blue-check 21842/CTHN-TTHTDịch vụ cung cấp cho VPĐD nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check 20854/CTHN-TTHTKhoản hỗ trợ chi phí giới thiệu sản phẩm không được miễn thuế GTGT
blue-check 43/2021/TT-BTCGỡ bỏ "giấy xác nhận của Bộ Y tế" khi xin hưởng thuế GTGT 5% đối với thiết bị y tế English attachment
blue-check 15172/CTHN-TTHTThực hiện dịch vụ pháp lý tại Việt Nam cho nước ngoài vẫn tính thuế GTGT 10%
blue-check 10255/CTHN-TTHTCách tính giá đất được giảm trừ thuế GTGT khi bán nhà chung cư
blue-check 10143/CTHN-TTHTNhận hỗ trợ phải nộp thuế GTGT nếu bản chất là tiền dịch vụ
blue-check 1091/TCHQ-TXNKSản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check 6147/CTHN-TTHTThuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng có được khấu trừ?
blue-check 5717/CTHN-TTHTChuyển nhượng đất kèm tài sản phải nộp 10% thuế GTGT
blue-check 1011/CTTPHCM-TTHTKhoản hỗ trợ nhằm ký hợp đồng đại lý độc quyền được miễn nộp thuế GTGT
blue-check 1054/CTTPHCM-TTHTHàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check 1060/CTTPHCM-TTHTDịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check 676/TCHQ-TXNKHàng nhập khẩu để bảo hành vẫn phải nộp thuế GTGT English attachment
blue-check 278/CTHN-TTHTDịch vụ nhắn tin cho các thuê bao tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 282/CTHN-TTHTCho DNCX thuê cơ sở hạ tầng có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check 18543/CT-TTHTĐầu tư nhà để bán phải trích nộp thuế GTGT 10%
blue-check 7974/TCHQ-TXNKTiền phạt chậm nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu có được khấu trừ?
blue-check 5218/TCT-DNLVề việc phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ doanh thu
blue-check 104478/CTHN-TTHTTiền bồi thường hợp đồng được miễn tính thuế GTGT
blue-check 104144/CTHN-TTHTTiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check 99438/CTHN-TTHTNhững chứng từ cần thiết khi áp dụng thuế GTGT 0% cho hàng gia công chuyển tiếp
blue-check 99070/CTHN-TTHTDịch vụ "thiết lập fanpage" có chịu thuế GTGT?
blue-check 97740/CT-TTHTQuà khuyến mại phải nộp thuế GTGT nếu không đăng ký
blue-check 4677/TCT-DNLThuê thiết bị quay vòng của nước ngoài có được khấu trừ thuế đầu vào? English attachment
blue-check 95833/CT-TTHTNhuận bút có bị tính thuế GTGT?
blue-check 4433/TCT-CSThuế chuyển nhượng dự án có nhiều hoạt động được xác định như thế nào?
blue-check 91495/CT-TTHTBán sang tay hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check 89927/CT-TTHTDịch vụ tài chính phái sinh loại nào được miễn thuế GTGT?
blue-check 79908/CT-TTHTBán máy tính, micro... cho trường học có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check 10534/CT-TTHTChuyển nhượng nhà xưởng nếu không gắn với dự án phải chịu thuế GTGT 10% English attachment
blue-check 73389/CT-TTHTHàng xuất khẩu bắt buộc thanh toán qua ngân hàng mới được hoàn thuế
blue-check 324/TCT-CSĐiều kiện khấu trừ thuế khi bên nước ngoài mất khả năng thanh toán hàng xuất khẩu
blue-check 112/TCT-KKSử dụng tiền hàng xuất khẩu để góp vốn ở nước ngoài có được hoàn thuế?
blue-check 95763/CT-TTHTHàng xuất cho chương trình quay số trúng thưởng có được miễn thuế GTGT?
blue-check 95772/CT-TTHTXây nhà ở cho chuyên gia nước ngoài có được khấu trừ thuế đầu vào? English attachment
blue-check 92945/CT-TTHTĐiều chuyển tài sản cho công ty con có phải xuất hóa đơn?
blue-check 90750/CT-TTHTChuyển nhượng dự án được miễn nộp thuế GTGT
blue-check 4965/TCT-CSDịch vụ cầm đồ nộp thuế GTGT 10%
blue-check 83526/CT-TTHTHàng giao nhận ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 80194/CT-TTHTGia công phần mềm xuất khẩu được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 4030/TCT-CSĐiều chuyển tài sản, khi nào phải xuất hóa đơn?
blue-check 75835/CT-TTHTĐiều chuyển tài sản để sáp nhập doanh nghiệp được miễn khai thuế GTGT
blue-check 75999/CT-TTHTGói bảo hiểm hàng xuất khẩu có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check 74027/CT-TTHTVề xác định giá đất được trừ khi tính thuế chuyển nhượng căn hộ
blue-check 73696/CT-TTHTGiá tính thuế du lịch trọn gói được giảm trừ các khoản chi ở nước ngoài
blue-check 72943/CT-TTHTCho thuê máy móc ra nước ngoài thông qua Công ty khác có được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check 72944/CT-TTHTNhà thầu phụ xây dựng công trình cho DNCX không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 72271/CT-TTHTChuyển giao TSCĐ để góp vốn được miễn xuất hóa đơn và khai thuế GTGT
blue-check 9815/CT-TTHTDu lịch trọn gói được giảm trừ các chi phí ở nước ngoài khi tính thuế GTGT
blue-check 5584/TCHQ-TXNKThay đổi mục đích sử dụng máy móc miễn thuế, truy nộp thuế GTGT theo mức giá nào? English attachment
blue-check 67819/CT-TTHTChi phí trước khi thành lập do người chi hộ đứng tên hóa đơn vẫn được chấp nhận
blue-check 67620/CT-TTHTCước vận tải nội địa thuộc gói vận tải quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 66972/CT-TTHTVận tải nội địa nếu nằm trong gói vận tải quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 65591/CT-TTHTCho DNCX thuê lại đất trong khu công nghiệp được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check 8755/CT-TTHTĐồng chi trả chi phí khuyến mại, khai nộp thuế GTGT như thế nào?
blue-check 8694/CT-TTHTKhuyến mại đúng luật, hàng khuyến mại sẽ được miễn thuế GTGT
blue-check 64602/CT-TTHTThu lại tiền thuế trả thay được miễn lập hóa đơn
blue-check 64070/CT-TTHTVPĐD nước ngoài được miễn nộp thuế khi thanh lý tài sản English attachment
blue-check 63606/CT-TTHTBán kịch bản phim có được miễn thuế GTGT?
blue-check 63376/CT-TTHTChỉ định DNCX giao thẳng hàng ra nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 58604/CT-TTHTGiao hàng trọn gói cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check 58608/CT-TTHTĐại lý vé máy bay nếu bán đúng giá sẽ được miễn nộp thuế GTGT
blue-check 56773/CT-TTHTHàng cho, tặng được miễn tính thuế TNDN nhưng phải tính thuế GTGT
blue-check 2720/TCT-CSXây dựng công trình tưới tiêu có được miễn thuế GTGT?
blue-check 53570/CT-TTHTChuyển phát quốc tế chiều từ Việt Nam đi không được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check 53586/CT-TTHTDịch vụ liên quan đến hàng xuất khẩu được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 6938/CT-TTHTSửa chữa ô tô cho DNCX không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 6714/CT-TTHTChuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê không được giảm trừ giá đất khi tính thuế
blue-check 50216/CT-TTHTBán phần mềm được miễn thuế GTGT
blue-check 49850/CT-TTHTThiết kế bản vẽ cho công trình ở nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check 2527/TCT-CSChuyển nhượng dự án đầu tư được miễn nộp thuế GTGT English attachment
blue-check 47692/CT-TTHTTổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT
blue-check 46776/CT-TTHTKhi nào hàng mẫu tặng miễn phí được miễn thuế GTGT?
blue-check 6167/CT-TTHTMiễn xuất hóa đơn khi được chia lợi nhuận sau thuế
blue-check 2380/TCT-CSSửa chữa máy móc trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check 44285/CT-TTHTKiểm định linh kiện xe cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check 5770/CT-TTHTGiá bán trên hóa đơn không được giảm trừ khoản chiết khấu thanh toán
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3419
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT219_31122013BTC[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT219_31122013BTC[Rev.1, 119/2014/TT/BTC, 01/09/2014].doc
Thay đổi lần 2: TT219_31122013BTC[Rev.2, 151/2014/TT/BTC, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 3: TT219_31122013BTC[Rev.3, 26/2015/TT/BTC, 01/01/2015].doc
Thay đổi lần 4: TT219_31122013BTC[Rev.4, 193/2015/TT/BTC, 10/01/2015].doc
Thay đổi lần 5: TT219_31122013BTC[Rev.5, 130/2016/TT/BTC, 01/07/2016].doc
Thay đổi lần 6: TT219_31122013BTC[Rev.6, 173/2016/TT/BTC, 15/12/2016].doc
Thay đổi lần 7: TT219_31122013BTC[Rev.7, 93/2017/TT/BTC, 05/11/2017].doc
Thay đổi lần 8: TT219_31122013BTC[Rev.8, 25/2018/TT/BTC, 01/05/2018].doc
Dòng thời gian

Thuế GTGT