LuatVietnam

stop-check Sửa đổi quy định về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc English attachment

Thông tư số 38/2013/TT-BYTstatus1 ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYTstatus2 ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (16 trang)
Posted: 3/3/2014 10:00:02 AM | Latest updated: 9/10/2018 10:08:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3431 | Vietlaw: 143
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi khoản 3 Điều 4 và Điều 19 Thông tư số 47/2010/TT-BYTstatus2 liên quan đến yêu cầu đối với phiếu kiểm nghiệm thuốc và thủ tục nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, dược liệu chưa được cấp phép lưu hành

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2014, doanh nghiệp khi nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là các dược chất theo Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu do Cục Quản lý dược công bố sẽ được miễn giấy phép

Thay vào đó, chỉ cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với doanh nghiệp sản xuất thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tôt bảo quản thuốc (GSP) đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu thuốc

Tuy nhiên, nguyên liệu làm thuốc nếu thuộc các trường hợp sau thì bắt buộc phải xin giấy phép:

- Thuộc danh mục thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc;

- Là tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

- Dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm;

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Khoản 3 Điều 4, Điều 19 Thông tư 47/2010/TT-BYTstatus2 , Mẫu số 1a, 12a, 12b, 12c, 12d, Mẫu số 3, số 6a, 7a, 7c và Mẫu số 11c ban hành theo Thông tư 47/2010/TT-BYTstatus2 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 9/7/2014.
  • Bãi bỏ các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu quy định tại Thông tư này kể từ ngày 06/3/2016, xem quy định mới tại Thông tư số 03/2016/TT-BYTstatus2 ngày 21/1/2016.
  • Bị bãi bỏ kể từ ngày 15/11/2018, theo công bố tại Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2014
Hết hiệu lực 15-Nov-2018
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3431
ReplaceDocument

follow 25/2018/TT-BYT - Danh mục VBPL về y tế được công bố bãi bỏ

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT38_15112013BYT[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm