LuatVietnam

red-check Hướng dẫn một số thay đổi về thuế TNDN, GTGT và TNCN English attachment

Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (23 trang)
Posted: 22/10/2014 11:07:18 AM | Latest updated: 23/6/2022 3:06:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3592 | Vietlaw: 174
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số thay đổi về chính sách thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 . Về thuế TNDN, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số các điều khoản sau:

- Về khấu hao tài sản cố định, Thông tư cho phép khấu hao toàn bộ giá trị (không bị khống chế mức 1,6 tỷ) đối với xe ô tô dùng làm mẫu, lái thử. Việc xác định số khấu hao lũy kế của TSCĐ được tính theo "chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định" thay vì trước đó tính theo "chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán"

- Cho phép hạch toán các khoản chi phúc lợi cho người lao động với mức trần không quá 1 tháng lương bình quân

- Sửa đổi đối tượng áp dụng của Khoản 14 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 theo hướng loại trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi hạch toán khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản vào thu nhập khác

- Tăng thời gian miễn thuế TNDN từ 1 lên 3 năm đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2

- Bổ sung điểm e và điểm g vào Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 cho phép xét hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thực hiện theo tiến độ.

- Bổ sung Khoản 8 vào Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 quy định việc lựa chọn ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án Dệt - May phát sinh trong giai đoạn 2007 - 2012

Một số quy định về thuế GTGT tại Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 được sửa đổi từ Điều 8 đến Điều 10; quy định về thuế TNCN tại Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 được sửa đổi từ Điều 11 đến Điều 13.

Việc kê khai và quản lý thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 cũng được sửa đổi từ các Điều 14 đến Điều 21. Điều đáng lưu ý là các doanh nghiệp thuộc diện lập Báo cáo tài chính theo năm được miễn nộp Tờ khai thuế TNDN hằng quý, chỉ cần tự tính số thuế TNDN phải nộp của quý và nộp trước ngày 30 của tháng sau

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 5/2/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 24 Thông tư này (quy định việc tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội hóa có khiếu nại về chính sách ưu đãi thuế TNDN) kể từ ngày 01/11/2021, theo quy định tại Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021.
  • Bãi bỏ Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Chương IV Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 27971/CTHN-TTHTThu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về kinh doanh Vietlott
blue-check 04/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
blue-check 05/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
blue-check 4016/CTHN-TTHTNhững thay đổi về kê khai thuế từ 1/1/2022 đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh
blue-check 18/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí, lệ phí hàng hải từ 2017 English attachment
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check 16/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Tiêu chí đánh giá xếp loại ngân hàng có vốn góp nhà nước
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế thẩm định giá từ 25/9/2013 English attachment
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hạn mức chi tiêu tiếp khách của cơ quan nhà nước
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020
blue-check 80/2021/TT-BTCBiểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment
blue-check 31912/CTHN-TTHTMột số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check 71/2021/TT-BTCHướng dẫn truy nộp thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí cơ sở xã hội hóa English attachment
blue-check 05/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Khung giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau
blue-check 04/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check 6268/CTHN-TTHTKhông phải cấp lại MST khi chuyển đổi Chi nhánh độc lập sang phụ thuộc
blue-check 5793/CTHN-TTHTCông ty BĐS được lựa chọn khai thuế TNDN theo quý hoặc từng lần
blue-check 353/TCT-KKVề việc khai nộp thuế TNDN đối với chuyển nhượng BĐS trước và sau 2021
blue-check 101071/CTHN-TTHTTài sản cố định của cơ sở y tế không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
blue-check 95835/CT-TTHTChi nhánh hạch toán độc lập phải tự khai thuế TNDN
blue-check 88989/CT-TTHTTSCĐ của bệnh viện, phòng khám không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
blue-check 88090/CT-TTHTCác bên ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, phía Việt Nam phải nộp thay thuế
blue-check 26/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn về xác định trị giá tính thuế hàng XNK English attachment
blue-check 18/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế từ 2017
blue-check 21531/CT-TTHTDoanh thu và chi phí của hợp đồng HTKD kê khai theo mẫu 03/TNDN
blue-check 16/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Giá vé tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về khai nộp thuế tài nguyên
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định xử phạt hành chính về hóa đơn
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và xổ số
blue-check 04/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Chế độ kế toán doanh nghiệp
blue-check 66/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định chi tiết về thuế TNDN
blue-check 68/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn về thuế TNCN
blue-check 4003/TCT-CSMới thành lập sẽ mặc nhiên khai thuế theo quý
blue-check 4004/TCT-CSDoanh thu trên 50 tỷ/năm bắt buộc khai thuế GTGT theo tháng
blue-check 66981/CT-TTHTDự án đầu tư tại khu công nghiệp nằm ngoài đô thị được ưu đãi thuế
blue-check 9143/CT-TTHTBên bán và bên mua vốn góp đều ở nước ngoài, ai chịu trách nhiệm nộp thuế? English attachment
blue-check 66098/CT-TTHTChi nhánh có được khai thuế TNCN tập trung tại Công ty?
blue-check 3308/TCT-KKĐiều chỉnh giá chuyển nhượng vốn phải nộp bổ sung thuế trong vòng 10 ngày
blue-check 65640/CT-TTHTHình thức khai thuế tháng/quý được ổn định theo chu kỳ 3 năm
blue-check 26/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về thuế TTĐB
blue-check 23473/CT-TTHTChi nhánh hạch toán phụ thuộc được miễn khai thuế TNDN
blue-check 633/TCT-CSTrường hợp nào được miễn quyết toán thuế khi giải thể?
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế thu - chi của Kho bạc Nhà nước
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Phí chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
blue-check 16/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức thu phí khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
blue-check 18/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức thu phí khai thác tài liệu địa chất khoáng sản
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
blue-check 04/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế thẩm định giá
blue-check 05/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
blue-check 712/CT-TTHTThu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học được miễn thuế 3 năm
blue-check 26/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check 73529/CT-TTHTNhà thầu nước ngoài phải chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn ở Việt Nam English attachment
blue-check 70635/CT-TTHTChuyển nhượng BĐS không thường xuyên, phải nộp thuế từng lần và quyết toán riêng
blue-check 3494/TCT-KKChuyển đổi hình thức khai thuế GTGT phải thông báo
blue-check 63334/CT-TTHTChuyển đổi giữa các loại hình công ty TNHH được miễn quyết toán thuế
blue-check 2789/TCT-KKChu kỳ khai thuế tháng/quý được ổn định 3 năm, bất kể doanh thu tăng hay giảm
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí, lệ phí chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản
blue-check 47360/CT-TTHTBên mua và bán vốn góp đều ở nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam phải nộp thuế thay
blue-check 41344/CT-TTHTVPĐD nước ngoài được miễn quyết toán thuế TNCN nếu không chi trả thu nhập English attachment
blue-check 18/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức thu phí cấp phép hoạt động viễn thông từ 2017
blue-check 16/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định chi tiết địa bàn hoạt động hải quan
blue-check 28774/CT-TTHTĐặt nhà máy sản xuất ở tỉnh khác phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về hóa đơn
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy trình hoàn thuế GTGT
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về kê khai và quản lý thuế
blue-check 3323/CT-TTHTCó cần quyết toán lại thuế TNDN đã quyết toán khi cổ phần hóa?
blue-check 17377/CT-TTHTMở nhà máy sản xuất ở tỉnh khác phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 2616/CT-TTHTKỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính
blue-check 1457/CT-TTHTChuyển nhượng vốn góp, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check 1273/CT-TTHTThuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh phải quyết toán tại trụ sở chính
blue-check 4885/CT-TTHTThu nhập vãng lai nếu chưa khấu trừ thuế không được ủy quyền quyết toán
blue-check 81215/CT-TTHTChuyển nhượng vốn gắn với BĐS, khai nộp thuế như thế nào?
blue-check 80819/CT-TTHTChênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản góp vốn phải nộp thuế TNDN
blue-check 77930/CT-TTHTMiễn quyết toán khi chuyển đổi doanh nghiệp nếu kế thừa toàn bộ thuế
blue-check 76512/CT-TTHTThu nhập sau thuế của Hợp đồng HTKD được miễn nộp thuế nhưng vẫn phải quyết toán
blue-check 11046/CT-TTHTChi nhánh được miễn nộp BCTC riêng nếu quyết toán thuế tập trung
blue-check 14881/BTC-CSTSáp nhập doanh nghiệp, kê khai và quyết toán thuế như thế nào?
blue-check 10726/CT-TTHTKế thừa toàn bộ thuế khi chuyển đổi doanh nghiệp sẽ được miễn quyết toán
blue-check 65142/CT-TTHTThuế TNDN từ kinh doanh BĐS, tạm nộp hàng quý và quyết toán vào cuối năm
blue-check 63771/CT-TTHTMới thành lập, mặc nhiên khai thuế theo quý
red-check 62383/CT-TTHTTiền thuê nhà trả hộ người nước ngoài chịu thuế TNCN không quá 15% tổng thu nhập
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế quản lý tài chính đối với dự án PPP
blue-check 60179/CT-TTHTChi nhánh ngoài tỉnh, trường hợp nào được khai nộp thuế tập trung tại trụ sở chính?
blue-check 7950/CT-TTHTDoanh nghiệp mới thành lập phải khai thuế theo quý đến khi nào?
blue-check 7782/CT-TTHTChuyển đổi doanh nghiệp, miễn quyết toán thuế nếu kế thừa toàn bộ nghĩa vụ
blue-check 7596/CT-TTHTMới thành lập cũng có thể đăng ký khai thuế theo tháng
blue-check 50830/CT-TTHTDời trụ sở của chi nhánh có cần quyết toán thuế?
blue-check 6899/CT-TTHTDoanh thu của sản phẩm KH-CN sản xuất thử cũng được miễn thuế TNDN
blue-check 6172/CT-TTHTChuyển nhượng công trình gắn với đất thuê, phải nộp thuế GTGT 10% và thuế TNDN 20%
blue-check 18/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Cấp mới thẻ Căn cước không còn được miễn lệ phí
blue-check 38266/CT-TTHTMiễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn về đăng ký và kê khai giá
blue-check 16/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn xác định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá
blue-check 30970/CT-TTHTDoanh thu làm căn cứ khai thuế theo quý, có tính doanh thu của chi nhánh?
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Nov-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3592
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT151_10102014BTC[EN].pdf
Timeline
No data

Chính sách thuế