LuatVietnam

red-check Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 English attachment

Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (549 trang)
Posted: 20/1/2015 10:47:47 AM | Latest updated: 29/3/2022 9:06:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3653 | Vietlaw: 196
LuatVietnam

Chế độ kế toán quy định tại Thông tư này áp dụng với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được vận dụng Thông tư này để kế toán phù hợp với hệ thống tài khoản của mình

Thông tư này chỉ bao gồm các quy định áp dụng riêng cho việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Việc xác định các khoản doanh thu, thu nhập tính thuế và chi phí được trừ khi nộp và quyết toán thuế TNDN vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN

Theo Điều 4 của Thông tư, doanh nghiệp bắt buộc phải lập BCTC năm; BCTC quý (kể cả quý IV) và BCTC tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

Ngoài ra, có thể lập thêm các BCTC theo kỳ kế toán khác như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng ... theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc chủ sở hữu

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 20/3/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2009.

Một số thay đổi chính:
a. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung) Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….
b. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.
c. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư .
d. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
e. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.
f. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.
g. Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.
h. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.
i. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.
j. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.
k. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.
l. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.
(Nguồn: Hội Kế toán hành nghề VN (VICA)).
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư này tại Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 943/TCHQ-GSQLThủ tục khai báo hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan của doanh nghiệp ưu tiên
blue-check 14971/BTC-QLKTCách bút toán khoản thuế TNDN tạm nộp từ chuyển nhượng BĐS
blue-check 12850/BTC-QLKTCách hạch toán kế toán khoản chi ủng hộ phòng chống dịch
blue-check 12410/BTC-QLKTPhân bổ chi phí sản xuất chung phải nhất quán giữa các kỳ kế toán
blue-check 4305/TCHQ-GSQLGiai đoạn chuyển đổi năm tài chính phải lập riêng quyết toán hàng SXXK
blue-check 5223/NHNN-TTGiám đốc công ty có được tự ký chứng từ thanh toán?
blue-check 3072/BTC-QLKTHướng dẫn hạch toán khoản lãi phát sinh từ tiền ký quỹ phục hồi môi trường
blue-check 04/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Chế độ kế toán doanh nghiệp
blue-check 335/TCT-CSTiền thuế xuất khẩu không gộp vào doanh thu xuất khẩu
blue-check 4151/GSQL-GQ4C/O Form AK nếu ghi sai tiêu chí xuất xứ có được chấp nhận?
blue-check 14494/BTC-QLKTKhông được vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc hoàn chỉnh
blue-check 75439/CT-TTHTTiền bồi thường hợp đồng không được giảm trừ vào doanh thu
blue-check 1700/CT-TTHTChi phí đào tạo nhân viên được hạch toán 1 lần hoặc phân bổ trong 3 năm
blue-check 6008/TCT-CSHủy hợp đồng có được khai giảm doanh thu?
blue-check 2935/TCT-CSTỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài qua các thời kỳ English attachment
blue-check 6031/CT-TTHTHạch toán bằng đồng ngoại tệ, khi khai nộp thuế phải quy đổi ra VND
blue-check 1849/TCT-CSChuyển giao chi phí trả trước của dự án cho Chi nhánh có cần lập hóa đơn? English attachment
blue-check 22146/CT-HTrVốn góp bằng ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm góp English attachment
blue-check 53/2016/TT-BTCSửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp English attachment
blue-check 606/BTC-CĐKTMột số lưu ý khi lựa chọn tỷ giá trong BCTC English attachment
blue-check 5357/TCT-CSTrị giá hàng khuyến mại được xác định và phân bổ chi phí như thế nào?
blue-check 9514/CT-TTHTGhi sổ kế toán bằng ngoại tệ, quy đổi ra VND theo tỷ giá nào?
blue-check 12568/BTC-CĐKTNhững giải thích bên lề Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
blue-check 35810/CT-HTrThủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu như thế nào?
blue-check 75/2015/TT-BTCBCTC giữa niên độ 2015 được lựa chọn lập theo quy định cũ hoặc mới English attachment
blue-check PL1:200/2014/TT-BTCDanh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp English attachment
blue-check PL2:200/2014/TT-BTCBiểu mẫu mới về Báo cáo tài chính English attachment
blue-check PL3:200/2014/TT-BTCDanh mục chứng từ kế toán English attachment
blue-check PL4:200/2014/TT-BTCSổ kế toán
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 5-Feb-2015
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3653
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT200_22122014BTC[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian