LuatVietnam

red-check Quy định về khai hải quan và chính sách thuế XNK English attachment

Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (167 trang)
Posted: 1/4/2015 8:45:45 AM | Latest updated: 7/6/2022 1:06:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3695 | Vietlaw: 195
LuatVietnam

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa XNK, bao gồm cả hàng hóa của DNCX, hàng hóa gia công cho nước ngoài, hàng hóa theo Quyền XK, NK của doanh nghiệp FDI; chỉ loại trừ hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh, hàng hóa XNK là xăng dầu, khí mỏ hóa lỏng và hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (khoản 2 Điều 1)

So với quy định hiện hành, Thông tư này có một số thay đổi quan trọng gồm:

- Miễn nộp tờ khai hải quan điện tử khi làm thủ tục xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, gia hạn nộp thuế, nộp dần nợ thuế, xóa nợ thuế (khoản 1 Điều 3)

- Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, tách vẫn được kế thừa (có điều kiện) ưu đãi ân thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập SXXK (khoản 2 Điều 2)

- Doanh nghiệp được phép đề nghị Hải quan giải quyết thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc (Điều 4)

- Các trường hợp thanh toán qua ngân hàng được chấp nhận đối với hàng hóa NSXXK để ân hạn thuế phải thực hiện theo khoản 4 Phụ lục VII Thông tư này (Điều 42)

- Hàng hóa mua bán, luân chuyển giữa các DNCX, hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa, gia công cũng được lựa chọn khai hoặc không khai hải quan (Điều 74)

- Thay mới toàn bộ biểu mẫu khai hải quan

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015. Riêng điểm đ.2 khoản 1, điểm đ khoản 4 Điều 42; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 133; Điều 135 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực (từ ngày 01/01/2015).

Cách xác định tiền chậm nộp đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/01/2015 nhưng người nộp thuế chậm nộp thuế và thực hiện nộp thuế từ ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 133 Thông tư này.

Thông tư này bãi bỏ:

a) Thông tư số 94/2014/TT-BTCstatus1 ngày 17/7/2014;

b) Thông tư số 22/2014/TT-BTCstatus1 ngày 14/2/2014;

c) Thông tư số 128/2013/TT-BTCstatus1 ngày 10/9/2013;

d) Thông tư số 196/2012/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2012;

đ) Thông tư số 186/2012/TT-BTCstatus1 ngày 02/11/2012;

e) Thông tư số 183/2012/TT-BTCstatus1 ngày 25/10/2012;

g) Thông tư số 15/2012/TT-BTCstatus1 ngày 08/02/2012;

h) Thông tư số 190/2011/TT-BTCstatus1 ngày 20/12/2011;

i) Thông tư số 45/2011/TT-BTCstatus1 ngày 04/4/2011;

k) Thông tư số 45/2007/TT-BTCstatus1 ngày 07/5/2007;

l) Thông tư số 13/2014/TT-BTCstatus1 ngày 14/1/2014;

m) Thông tư số 175/2013/TT-BTCstatus1 ngày 29/11/2013;

n) Thông tư số 237/2009/TT-BTCstatus1 ngày 18/12/2009;

Và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 94 Thông tư này kể từ ngày 14/02/2016, xem quy định mới tại Thông tư số 217/2015/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2015.
  • Các điều từ Điều 97-101 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Lý do: Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 1/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Công bố tại Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính.
  • Các khoản 1, 2, 3, 4, 7 và 8 Điều 45 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 274/2016/TT-BTCstatus1 ngày 14/11/2016.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTCstatus2 ngày 20/4/2018.
  • Các quy định tại Điều 8, 9, 11, 12, 13 và 15 Mục I Chương II Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 02/01/2021, theo quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 2054/TCHQ-GSQLKhông bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu
blue-check 1173/HQTPHCM-GSQLLưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu
blue-check 1938/TCHQ-GSQLPhân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check 1847/TCHQ-GSQLCác chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check 1047/HQTPHCM-GSQLVề thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check 1730/TCHQ-GSQLDNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check 850/HQTPHCM-GSQLHàng xuất khẩu cho DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm thủ tục hải quan
blue-check 1023/TCHQ-GSQLCác trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check 949/TCHQ-GSQLVề thủ tục khai báo hàng hóa tái xuất do bị từ chối nhận hoặc gửi nhầm
blue-check 555/HQTPHCM-GSQLHàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check 291/GSQL-GQ1Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có thể lựa chọn khai hải quan tại nơi thuận tiện
blue-check 291/GSQL-GQ2Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check 710/TCHQ-GSQLKhông được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check 295/TCHQ-GSQLHàng quá cảnh nếu muốn tiêu thụ nội địa phải xin phép Bộ Công thương English attachment
blue-check 5751/TCHQ-GSQLĐiều kiện cho phép DNCX thuê kho bên ngoài trong giai đoạn dịch
blue-check 2704/HQTPHCM-GSQLHàng nhập khẩu từ kho ngoại quan có thể đăng ký tờ khai ở đâu?
blue-check 2692/HQTPHCM-GSQLLưu ý về khai nộp và lưu trữ chứng từ hải quan
blue-check 2334/HQTPHCM-GSQLVề nơi khai hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
blue-check 4486/TCHQ-TXNKNhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check 4002/TCHQ-GSQLVề việc hủy tờ khai nhánh do khai sai mã loại hình
blue-check 3991/TCHQ-PCKhai sai tờ khai chính lẫn tờ khai nhánh, bị xử phạt thế nào?
blue-check 2021/HQTPHCM-GSQLHàng XNK tại chỗ có thể làm thủ tục xuất - nhập tại cùng một nơi
blue-check 3807/TCHQ-GSQLVề địa điểm, thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế
blue-check 3733/TCHQ-GSQLVề thủ tục gửi máy móc thiết bị tại kho thuê bên ngoài DNCX
stop-check 3690/TCHQ-TXNKỦy thác nhập khẩu hàng SXXK có được miễn thuế? English attachment
blue-check 3695/TCHQ-GSQLHải quan sẽ không kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa trong mùa dịch
blue-check 3548/TCHQ-TXNKĐược bù trừ thuế khi mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check 3513/TCHQ-GSQLCẩn trọng khi chọn địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu
blue-check 3189/TCHQ-TXNKTự giác khai bổ sung mã HS sau khi giám định sẽ được miễn tiền chậm nộp English attachment
blue-check 1235/HQTPHCM-GSQLVề thủ tục xuất nhập khẩu hàng gia công và đặt gia công
blue-check 235/HQTPHCM-GSQLHàng gia công làm thủ tục hải quan theo quy định nào?
blue-check 2332/TCHQ-GSQLDNCX phải làm thủ tục XNK tại chỗ khi mua bán với nước ngoài nhưng giao nhận tại Việt Nam
blue-check 1357/QĐ-TCHQThay mới Bảng mã loại hình XNK English attachment
blue-check 1178/HQHCM-GSQLVề điều kiện, thủ tục XNK tại chỗ đối với doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check 681/GSQL-GQCó thể chuyển tiếp nguyên liệu thừa cho bất cứ hợp đồng gia công nào
blue-check 4322/TXNK-DTQLT"Thuế ấn định" cũng được phép nộp dần
blue-check 960/HQTPHCM-GSQLHàng gia công chuyển tiếp không được áp dụng thủ tục XNK tại chỗ
blue-check 3750/TXNK-CSTCác thủ tục mua, bán hàng hóa theo quyền XNK của DNCX English attachment
blue-check 684/GSQL-GQ5Thủ tục vận chuyển hàng từ kho CFS ra cửa khẩu xuất
blue-check 1517/TCHQ-TXNKNhững chứng từ hải quan được nộp bản điện tử thay bản giấy
blue-check 589/GSQL-GQ1Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?
blue-check 428/GSQL-GQ1Đổi tên công ty phải đăng ký lại thông tin tài khoản khai hải quan điện tử
blue-check 7802/CTHN-TTHTHàng mua bán giữa DNCX với nhau có được miễn tính thuế GTGT? English attachment
blue-check 1092/TCHQ-TXNKMáy móc miễn thuế hết khấu hao vẫn phải đăng ký tờ khai và truy nộp thuế khi thanh lý
blue-check 375/GSQL-GQ1Có thể làm thủ tục nhập khẩu phế liệu tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
blue-check 367/GSQL-GQ2Nhập khẩu hàng miễn thanh toán không cần nộp hóa đơn
blue-check 355/GSQL-GQ1Đổi tên công ty phải điều chỉnh thông tin đăng ký tài khoản truy cập VNACCS
blue-check 319/GSQL-GQ2Lưu ý khi khai báo tên hàng và mã HS
blue-check 294/GSQL-GQ2Lưu ý về thủ tục mua bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa English attachment
blue-check 102/GSQL-GQ5Về thủ tục XNK hàng hóa thông qua kho ngoại quan
blue-check 761/TCHQ-TXNKThông báo kết quả phân loại chỉ có giá trị trong thời hạn 3 năm English attachment
blue-check 246/GSQL-GQ5Các quy định về đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan để xuất khẩu
blue-check 200/GSQL-GQ3Về thủ tục tạm xuất - tái nhập máy móc thuê sửa chữa lại
blue-check 237/HQHCM-GSQLĐiều kiện sử dụng phiếu thử nghiệm của doanh nghiệp khác để dán nhãn năng lượng
blue-check 201/HQHCM-GSQLChuyển hàng sang kho ngoại quan khác phải xin phép Hải quan
blue-check 302/TCHQ-TXNKDanh mục miễn thuế phải nộp kèm bản thuyết minh dự án ưu đãi
blue-check 120/GSQL-GQ2Lưu ý về nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu
blue-check 121/GSQL-GQ2Nguyên liệu NSXXK phải khai hải quan thống nhất tại một nơi
blue-check 234/TCHQ-GSQLBổ sung giấy phép nhập khẩu sau khi thông quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check 83/GSQL-GQ2Lưu ý về quyết toán nguyên vật liệu trong năm chuyển đổi thành DNCX
blue-check 85/TCHQ-TXNKĐiều kiện hưởng thuế GTGT 5% đối với hàng nhập cho dự án giáo dục English attachment
blue-check 47/TCHQ-GSQLTừ 1/1/2021, cửa khẩu TN-TX được thực hiện theo quy định mới English attachment
blue-check 17/GSQL-GQ2DNCX thuê doanh nghiệp nội sửa chữa bán thành phẩm phải khai hải quan
blue-check 22/GSQL-GQ2Có thể mượn lại chính lô hàng dự kiến xuất khẩu English attachment
blue-check 18/TCHQ-TXNKCơ sở gia công lại đã đóng cửa, có bị truy thu thuế nhập khẩu nguyên liệu?
blue-check 3738/HQHCM-GSQLHàng mua bán trong kho ngoại quan được miễn khai hải quan
blue-check 7647/TCHQ-GSQLChuyển tải hàng quá cảnh, phải mở tờ khai vận chuyển độc lập theo từng chặng
blue-check 3436/HQHCM-GSQLBán phế liệu vào nội địa, DNCX phải khai hải quan
blue-check 7413/TCHQ-GSQLThủ tục và trách nhiệm khai hải quan cho hàng quá cảnh
blue-check 7376/TCHQ-TXNKKhuôn mẫu tạm nhập có được tiêu hủy tại Việt Nam theo chỉ định của nước ngoài? English attachment
blue-check 3361/HQHCM-GSQLDoanh nghiệp FDI được tự xuất khẩu máy móc là TSCĐ nếu đã nộp đủ thuế English attachment
blue-check 3337/HQHCM-GSQLLuân chuyển máy móc giữa DNCX với Chi nhánh có cần khai hải quan?
blue-check 3303/HQHCM-GSQLChủ hàng được quyền chọn nơi làm thủ tục hải quan cho hàng XNK tại chỗ
blue-check 3318/HQHCM-GSQLThiết lập kho riêng để kiểm hóa hàng nhập khẩu phải trình sơ đồ thiết kế
blue-check 3319/HQHCM-GSQLPhế phẩm gia công phải được xử lý xong trong vòng 30 ngày kết thúc hợp đồng English attachment
blue-check 7113/TCHQ-GSQLVề việc đăng ký tờ khai XNK thành nhiều lần trong khi chờ nâng cấp VNACCS
blue-check 6956/TCHQ-TXNKNộp bổ sung thuế NK do bị bác thuế FTA vẫn bị tính chậm nộp English attachment
blue-check 93615/CT-TTHTHàng XK tại chỗ phải có tờ khai hải quan mới được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check 6774/TCHQ-TXNKHải quan sẽ thanh tra các cơ sở gia công lại chậm gửi thông báo
blue-check 6776/TCHQ-GSQLHàng xuất khẩu bị trả lại không được miễn kiểm tra thực tế
blue-check 6694/TCHQ-GSQLCó được chuyển hàng từ kho ngoại quan đến kho CFS để đóng ghép?
blue-check 6651/TCHQ-TXNKĐiều chỉnh Danh mục miễn thuế cũng phải thông báo trước khi nhập hàng
blue-check 6615/TCHQ-GSQLNguyên liệu nhập khẩu bị cháy trong KNQ, nếu bán vào nội địa phải khai hải quan
blue-check 5903/TCHQ-TXNKChưa có Nghị định quy định chi tiết, Hải quan vẫn áp dụng Luật mới để ấn định thuế
blue-check 5765/TCHQ-TXNKChậm thông báo hợp đồng gia công lại có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check 2138/HQHCM-GSQLLưu giữ nguyên liệu ngoài nơi SXXK phải thông báo cho Hải quan được biết
blue-check 1650/HQHCM-GSQLĐánh dấu nhầm mục trên C/O có được chấp nhận? English attachment
blue-check 1824/TCHQ-GSQLVề thủ tục giám sát hàng sang tải trong kho ngoại quan trước khi tái xuất
blue-check 7562/TCHQ-TXNKChuyển máy móc nhập khẩu miễn thuế làm tài sản góp vốn phải truy nộp thuế
blue-check 81/2019/TT-BTCNguyên tắc phân loại rủi ro của Hải quan English attachment
blue-check 7947/TXNK-CSTTái xuất hàng sang nước thứ ba được hoàn lại thuế GTGT
blue-check 3295/TCT-CSXuất trả hàng nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp sẽ được hoàn lại English attachment
blue-check 2035/GSQL-GQ2Đóng gói hàng hóa cho DNCX được miễn khai hải quan
blue-check 5594/TXNK-DTQLTThuế ấn định phải chịu tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan
blue-check 4042/TCHQ-TXNKTự phát hiện lượng nguyên liệu nhập khẩu nhiều hơn sổ sách, xử lý thế nào?
blue-check 3017/TCHQ-TXNKNhập khẩu hàng trước khi xin phép sẽ không được hoàn thuế GTGT
blue-check 1537/GSQL-GQ3Tính tuổi xe tải nhập khẩu như thế nào?
blue-check 1375/GSQL-GQ1Phải mở riêng tờ khai hải quan cho từng loại hình nhập khẩu
blue-check 1298/GSQL-GQ1Hướng dẫn khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check 1132/GSQL-GQ2DNCX có được thuê kho bên ngoài để lưu giữ máy móc? English attachment
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Apr-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3695
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT38_25032015BTC[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT38_25032015BTC[Rev.1, 217/2015/TT/BTC, 14/02/2016].doc
Thay đổi lần 2: TT38_25032015BTC[Rev.2, 1859/QD/BTC, 31/08/2016].doc
Thay đổi lần 3: TT38_25032015BTC[Rev.3, 274/2016/TT/BTC, 01/01/2017].doc
Thay đổi lần 4: TT38_25032015BTC[Rev.4, 39/2018/TT/BTC, 05/06/2018].doc
Dòng thời gian

Chính sách Hải quan