LuatVietnam

stop-check Hướng dẫn vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế English attachment

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMTstatus1 ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (123 trang)
Posted: 13/8/2015 1:46:46 PM | Latest updated: 17/1/2022 11:35:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3787 | Vietlaw: 222
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn chi tiết các điều khoản sau đây của Nghị định 38/2015/NĐ-CPstatus1 liên quan đến chất thải nguy hại (CTNH):

- Khoản 3 Điều 8 quy định về việc sử dụng các phương tiện vận chuyển đặc biệt như công-ten-nơ, phương tiện đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển... để vận chuyển CTNH

- Khoản 11 Điều 9 về yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý đối với các trường hợp không được coi là cơ sở xử lý chất thải nguy hại và không thuộc đối tượng cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

- Khoản 7 Điều 10 về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

- Khoản 5 Điều 11 về trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

- Khoản 1 Điều 13 về ban hành Danh mục, mã và ngưỡng chất thải nguy hại

- Khoản 6 Điều 49 về việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTNMTstatus1 ngày 14/4/2011.

Ghi chú về hiệu lực
  • Điều 8 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, thay thế bằng Nghị định số 60/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016. Theo công bố tại Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 10/1/2022, thay thế bằng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Sep-2015
Hết hiệu lực 10-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3787
ReplaceDocument

follow 02/2022/TT-BTNMT - Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT36_30062015BTNMT[E].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT36_30062015BTNMT[Rev.1, 673/QD/BTNMT, 31/03/2017].doc
Dòng thời gian

Môi trường