LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn cách kê khai, bổ sung hồ sơ thuế

Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế (12 trang)
Posted: 24/11/2015 4:07:21 PM | Latest updated: 1/12/2015 8:22:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3864
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn một số quy định liên quan đến hồ sơ thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế, cụ thể bao gồm:

1. Phân loại hồ sơ khai thuế chính thức và khai thuế bổ sung (mục 1)

2. Mẫu biểu của hồ sơ khai thuế bổ sung (mục 2)

3. Kê khai hóa đơn bỏ sót / hóa đơn trả lại hàng / hóa đơn điều chỉnh (mục 3)

4. Khai bổ sung dẫn đến tăng/giảm số thuế khấu trừ (mục 4)

5. Khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư (mục 5)

6. Khai báo chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT (mục 6)

7. Một số vấn đề về kê khai thuế khác (mục 7)

Theo mục 1 Công văn này, việc xác định thời điểm "đã nộp hồ sơ thuế điện tử" được căn cứ trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch T-VAN

Cơ quan Thuế sẽ không tiếp nhận các hồ sơ thuế bổ sung nộp trước hồ sơ thuế chính thức (hồ sơ thuế có đánh dấu "Lần đầu" tại chỉ tiêu 02) và hồ sơ thuế bổ sung lần sau nhưng có "số lần bổ sung (tại chỉ tiêu 03)" nhỏ hơn hoặc trùng với hồ sơ thuế bổ sung đã nhận trước đó

Đối với hóa đơn bỏ sót, nếu là hóa đơn đầu ra thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn bỏ sót đó. Trường hợp là hóa đơn đầu vào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót (mục 3)

Đối với hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn điều chỉnh được kê khai điều chỉnh tại kỳ tính thuế phát sinh các hóa đơn này (mục 3)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3864
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế