LuatVietnam

stop-check Danh mục hàng nhập khẩu từ Lào được miễn giảm thuế (giai đoạn 2016-2020)

Thông tư số 216/2015/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào (15 trang)
Posted: 21/1/2016 3:30:41 PM | Latest updated: 9/9/2016 10:49:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3905
LuatVietnam

Thông tư này ban hành các Danh mục hàng hóa xuất xứ từ Lào được và không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm:

1. Danh mục hàng hóa xuất xứ từ Lào được giảm 50% thuế nhập khẩu (Phụ lục I)

2. Danh mục hàng hóa xuất xứ từ Lào không được ưu đãi thuế nhập khẩu (Phụ lục II)

3. Danh mục hàng hóa xuất xứ từ Lào được áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan 0% (Phụ lục III)

Theo quy định mới tại Thông tư này thì mặt hàng thịt (tươi hoặc đông lạnh) nhập khẩu từ Lào sẽ được hưởng mức thuế suất nhập khẩu 0%, thay vì quy định cũ chỉ được giảm 50% thuế

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2016 đến ngày 03/10/2020. Thay thế Thông tư số 36/2012/TT-BTCstatus1 ngày 02/3/2012.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 01/9/2016, theo quy định tại Nghị định số 124/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 1/9/2016.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 14-Feb-2016
Hết hiệu lực 1-Sep-2016
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3905
ReplaceDocument

follow 124/2016/NĐ-CP status1 - Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào (hết hiệu lực từ 3/10/2020) English attachment

Tệp đính kèm
Dòng thời gian