LuatVietnam

blue-check Số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư chỉ được bù trừ với đầu ra của hoạt động SXKD chính

Công văn số 3961/TCT-KK ngày 30/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư (2 trang)
Posted: 6/9/2016 10:53:56 AM | Latest updated: 12/9/2016 11:08:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với dự án còn trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, Công ty phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án để bù trừ với thuế GTGT đầu ra của hoạt động SXKD chính

Theo đó, nếu Công ty không thực hiện bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án với thuế GTGT đầu ra của hoạt động SXKD chính thì bắt buộc điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1

Trường hợp sau khi điều chỉnh mà phát sinh tiền thuế GTGT nộp thừa thì số thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1

Đối với vấn đề bàn giao số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án từ Công ty sang Chi nhánh khi dự án đi vào hoạt động được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước