LuatVietnam

blue-check Xuất khẩu sản phẩm khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu vẫn được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 56268/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (3 trang)
Posted: 6/9/2016 3:38:22 PM | Latest updated: 7/9/2016 2:09:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4051
LuatVietnam

Trường hợp Công ty mua sản phẩm được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu từ các công ty trong nước sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%

Trong kỳ kê khai thuế GTGT (tháng/quý) có sản phẩm xuất khẩu nếu Công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ dưới 300 triệu thì được kết chuyển để khấu trừ vào kỳ tiếp theo

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4051
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản