LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc quản lý bùn thải từ khu công nghiệp, khu chế xuất English attachment

Công văn số 3345/BTNMT-TCMT ngày 12/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung (2 trang)
Posted: 8/9/2016 8:19:57 AM | Latest updated: 12/9/2016 1:50:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054 | Vietlaw: 270
LuatVietnam

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại, chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd…., đặc biệt là bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các ngành nghề sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác. Theo đó, nhóm bùn thải nêu trên phải được quản lý là chất thải nguy hại (thuộc loại **) theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMTstatus1

Tuy nhiên, trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp là loại * (được áp mã 12 06 05 hoặc 12 06 06) và được phân định theo quy định tại QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải

Hoặc nếu chủ nguồn thải có khả năng tự xử lý bùn thải là chất thải nguy hại đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV3345_12082016BTNMT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Môi trường