LuatVietnam

blue-check Tiêu chí lựa chọn cơ sở ô nhiễm môi trường cần ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2016-2020

Công văn số 3779/BTNMT-TCMT ngày 1/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 (1 trang)
Posted: 8/9/2016 2:01:25 PM | Latest updated: 11/9/2016 1:57:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích cần ưu tiên xử lý triệt để trong giai đoạn 2016 - 2020 theo 03 nhóm sau:

1. Nhóm các bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013

2. Nhóm các điểm bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ra theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010

3. Nhóm các điểm cần xây dựng dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai

Công văn có đính kèm Phụ lục hướng dẫn tiêu chí rà soát, xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2016-2020

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Môi trường