LuatVietnam

blue-check Từ 1/9/2016, Khu phi thuế quan phải có hàng rào cứng bao quanh

Công văn số 8451/TCHQ-GSQL ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định về khu phi thuế quan (1 trang)
Posted: 9/9/2016 9:37:36 AM | Latest updated: 12/9/2016 11:36:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054
Related documents
Not found
Penalty document
Unknown
Information
Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown
Files attachment
Timeline
No data