LuatVietnam

blue-check Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (371 trang)
Posted: 13/9/2016 3:37:59 PM | Latest updated: 10/1/2019 12:45:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4055 | Vietlaw: 289
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuy nhiên không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với NSNN (Điều 1)

Đối tượng điều chỉnh bao gồm toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 2)

Về nguyên tắc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này, song vẫn có thể lựa chọn áp dụng theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nói chung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 . Tuy nhiên, khi lựa chọn áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 hoặc áp dụng trở lại theo Thông tư này thì cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý được biết và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính (khoản 1 Điều 3)

Thậm chí, trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này thì vẫn thực hiện cho đến hết năm tài chính hiện tại, sang năm tài chính kế tiếp mới chuyển đổi (khoản 3 Điều 3)

Các mẫu chứng từ kế toán, mẫu sổ kế toán ban hành tại Thông tư này đều thuộc loại hướng dẫn (tham khảo), không bắt buộc. Riêng báo cáo tài chính ban hành tại Phụ lục 2 là mẫu bắt buộc, nếu cần sửa đổi, bổ sung mẫu hoặc các chỉ tiêu trên mẫu thì phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính trước khi thực hiện (Điều 10)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTCstatus1 ngày 4/10/2011.

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang được áp dụng theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CPstatus1 . Theo đó, tùy theo khu vực, quy mô về vốn và lao động của một doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:
Doanh nghiệp nhỏ:
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: vốn dưới 20 tỷ, lao động từ 10 - 200 người
II. Công nghiệp và xây dựng : vốn dưới 20 tỷ, lao động từ 10 - 200 người
III. Thương mại và dịch vụ : vốn dưới 10 tỷ, lao động từ 10 - 50 người
(Thấp hơn mức của doanh nghiệp nhỏ được xem là doanh nghiệp siêu nhỏ)
Doanh nghiệp vừa:
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: vốn từ 20 - 100 tỷ, lao động từ 200 - 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng : vốn từ 20 - 100 tỷ, lao động từ 200 - 300 người
III. Thương mại và dịch vụ : vốn từ 10 - 50 tỷ, lao động từ 50 - 100 người
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 803/TCT-CSDoanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn chế độ kế toán
blue-check 1980/TCT-KKDoanh nghiệp nhỏ và vừa phải nộp BCTC cho những cơ quan nào? English attachment
blue-check 845/TCT-CNTTTừ 23/3/2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2017
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4055
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT133_26082016BTC[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian