LuatVietnam
Điều 149 Bộ Luật Dân sự 33/2005/QH11status1 :

Thời hạn

Posted: 14/6/2005 | Latest updated: 22/10/2012 7:46:26 AM (GMT+7)
Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.