LuatVietnamLogo

blue-check It is required to complete the wastewater monitoring system before December 31st, 2020

Official letter No. 3680/BTNMT-TNN dated July 8th, 2020 of the Ministry of Natural Resources and Environment regarding extension of time limit to complete the construction of automatic ground water monitoring system, automatic wastewater monitoring system, construction of incident prevention and response works, environmental management system
Posted: 20/7/2020 7:42:11 AM | Latest updated: 23/7/2020 2:45:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5007 | Vietlaw: 468
VietlawOnline

This document is to request enterprises that are subject to the installation of automatic wastewater monitoring system under Decree No. 40/2019/ND-CPstatus2 must carry out in accordance with the Decree. Accordingly, they must complete the installation before December 31st, 2020.

Khoản 3 và 4 Điều 39 Nghị định số 18/2015/NĐ-CPstatus2 (được sửa đổi tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CPstatus2 quy định việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải như sau:
3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Các dự án quy định tại khoản 2 Điều này đang triển khai xây dựng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia;
Đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quyết định;
Đối với nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng gốc chlorine chỉ lắp đặt các thông số: Lưu lượng, nhiệt độ và chlorine.
4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.
Ms. Phuong Thao (VietlawOnline.com)
Please tag VietlawOnline.com while re-issuing above sumary content
Information
PublishedVietlaw's Newsletter No. 468
Files attachment