VietlawOnline

blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT

Công văn số 1293/TCT-VP ngày 12/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 17/4/2023 9:37:23 AM | Latest updated: 17/4/2023 10:47:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680

Information

Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown

Files attachment

Related documents

Penalty document

Unknown

Flow

No data

Timeline

No data