VietlawOnline

blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment

Công văn số 3805/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa (2 trang)
Posted: | Latest updated: 20/9/2022 2:02:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540
LuatVietnam

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT... đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công hàng hóa đã được hướng dẫn rõ tại Công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 và Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021.

Theo đó, khi doanh nghiệp nội địa nhận lại thành phẩm gia công từ DNCX sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu bao gồm tiền thuê gia công, trị giá nguyên liệu do DNCX cung ứng và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 . Trị giá tính thuế GTGT xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Đối với DNCX, trường hợp hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa thuộc hoạt động thực hiện quyền XNK theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CPstatus1 (nay là khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì DNCX phải hạch toán riêng, kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Files attachment

enflag wordicon CV3805-14092022TCHQ[VLO].docx

Timeline

No data

Export processing enterprises

blue-check Regarding duty policies in case an EPE takes outsourcing for a domestic enterprise
blue-check Goods leased, borrowed from EPEs serving manufacture shall not be exempt from import duty
blue-check Regarding tax policy for goods imported by contractors for construction of factories, offices for EPEs
blue-check All manufacturing facilities of EPEs must meet conditions for customs supervision and inspection after April 25th, 2022
blue-check Regarding procedure for export of scraps, wastes
blue-check Regarding settlement of tax on goods leased or lent by EPEs
blue-check Regarding certification of EPEs’ eligibility for customs inspection and control after April 25th, 2022
blue-check EPEs need to obtain the confirmation of customs supervision by cameras before April 25th, 2022
blue-check Regarding lease of warehouses outside EPEs
blue-check Methods for connection of surveillance cameras between EPEs and customs authorities
blue-check Uniform guidelines for some new regulations on customs supervision and control applicable to EPEs
blue-check Sub-contractors are not exempt from taxes upon importing goods for construction for EPEs
blue-check Goods directly imported to an EPE for construction of working office shall be exempt from import duty
blue-check Regarding VAT on goods sold to EPEs
blue-check EPEs may design their own software for management of duty – free goods
blue-check Regarding procedures for goods sale and purchase under importation/exportation rights of an EPE
blue-check Branches/Centers of an EPE also have to ensure requirements of customs inspection and surveillance
blue-check From April 25th, 2021: EPEs must be confirmed their eligibility for customs supervision and control
blue-check Regarding VAT on goods sold and purchased among EPEs
blue-check Processing for foreign partners, EPEs shall be exempt from duties