LuatVietnamLogo

blue-check Regarding labor contract signed with foreigners working in Vietnam

Official letter No. 981/CVL-QLLD dated September 20th, 2019 of the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs regarding labor contract with regard to foreigners working in Vietnam
Posted: 2/10/2019 10:10:48 AM | Latest updated: 8/10/2019 7:06:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4811 | Vietlaw: 427

VietlawOnline

According to Article 173 of the Labor Code No. 10/2012/QH13status3 , the time limit of the work permit is 02 maximally - in other words, the work permit shall be valid for 2 years maximally.

In addition, the work permit shall be also expired when content of the labor contract is not consistent with that of the issued work permit (Clause 3 Article 174 of the Labor Code).

Đối với giấy phép lao động, cần lưu ý một số vấn đề sau:
Giấy phép lao động chỉ có giá trị tại doanh nghiệp xin cấp
Theo Công văn số 646/CVL-QLLĐ ngày 16/7/2019, người nước ngoài khi chuyển sang làm việc cho công ty khác, cho dù cùng vị trí công việc vẫn phải xin cấp lại GPLĐ, vì GPLĐ hiện hành chỉ có giá trị áp dụng tại doanh nghiệp đứng tên xin cấp
Ngày ký HĐLĐ phải sau ngày cấp GPLĐ
Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và khoản 3 Điều 15 Nghị định 11/2016/NĐ-CPstatus2 , việc ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài được thực hiện sau khi xin cấp mới/ cấp lại giấy phép lao động, nhưng phải trước ngày dự kiến làm việc.
Như vậy, ngày ký hợp đồng lao động phải sau ngày cấp/đổi GPLĐ thì mới không bị vô hiệu (Công văn số 1073/CVL-QLLĐ ngày 2/10/2018)
Ms Phuong Thao (VietlawOnline.com)
Please tag VietlawOnline.com while re-issuing above sumary content
Information
PublishedVietlaw's Newsletter No. 427
Files attachment
Related document(s)
blue-check Official Letter 646/CVL-QLLĐ - Chuyển công ty phải xin cấp lại giấy phép lao động English attachment
blue-check Official Letter 1073/CVL-QLLĐ - HĐLĐ với người nước ngoài phải ký trước ngày dự kiến làm việc English attachment
red-check Decree 11/2016/NĐ-CP - Quy định mới về cấp giấy phép lao động English attachment
stop-check Law 10/2012/QH13 - Bộ Luật Lao động 2013 English attachment

Read more:

nexto  Regarding conversion of visa for foreign laborers (28/7/2019) 

nexto  Regarding unilateral termination of a labor contract (23/5/2019)