LuatVietnamLogo

blue-check Some noticeable points of electronic invoice of new form

Dispatch No. 4178/TCT-CS dated October 15th, 2019 of the General Departments of Taxation regarding guidance on some contents of the Circular No. 68/2019/TT-BTC on electronic invoices
Posted: 25/10/2019 11:18:14 AM | Latest updated: 11/11/2019 1:41:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4826 | Vietlaw: 432

VietlawOnline

This Official letter mentions some new points of Circular No. 68/2019/TT-BTC on electronic invoices. This is the electronic invoice of new form which shall gradually replace the electronic invoice of old form issued together with Circular No. 32/2011/TT-BTCstatus3 and the paper-based invoice issued together with Circular No. 39/2014/TT-BTCstatus3 . The use of electronic invoice of new form shall be compulsory from November 1st, 2020

The new points include:

- Regarding symbol, digital signatures and issuance dates of electronic invoices;

- Regarding cases in which electronic invoices do not necessarily have all the mandatory contents

- Regarding electronic invoice format

- Regarding entities that are required to use authenticated electronic invoices

- Regarding the use of authenticated electronic invoices to be provided separately

- Regarding the use of electronic invoices by exporters

- Regarding processing erroneous authenticated/unauthenticated electronic invoices

- Regarding the use of electronic invoices to handle errors of issued paper-based invoices

Ký hiệu hóa đơn trên HĐĐT loại mới được "đọc" theo nguyên tắc sau:
- Ký tự đầu tiên trong dãy ký hiệu HĐĐT là C hoặc K, trong đó C là loại hóa đơn sử dụng mã của cơ quan thuế và K là loại không dùng mã của cơ quan thuê
- Hai chữ số tiếp theo được hiểu là năm lập hóa đơn
- Một ký tự tiếp theo là một trong các ký tự: T - D - L hoặc M. Trong đó, T là hóa đơn do doanh nghiệp phát hành, D là hóa đơn đặc thù có đăng ký loại bỏ bớt một số tiêu thức; L là hóa đơn do cơ quan thuế cấp cho từng lần phát sinh; và M là hóa đơn khởi tạo bằng máy tính tiền
- Hai ký tự cuối do đơn vị phát hành tự đặt theo nhu cầu quản lý nội bộ, nếu không thì vẫn phải gán là YY.
Admin_05
Information
PublishedVietlaw's Newsletter No. 432
Files attachment