LuatVietnam

blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment

Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 (14 trang)
Posted: 12/1/2023 10:43:24 AM | Latest updated: 30/1/2023 9:34:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Theo Quyết định này, mức trần của giá điện năng (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2023 là 1778,6 đồng/kWh.

Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2023 được quy định tại Phụ lục I Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu