LuatVietnamLogo
Skip Navigation Links.
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">2465/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/sau-1-7-2013-thue-tncn-khau-tru-theo-ty-le-deu-ap-dung-thong-nhat-muc-10--vbpl60712.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Sau 1/7/2013, thuế TNCN khấu trừ theo tỷ lệ đều áp dụng thống nhất mức 10%</a></div>
Collapse
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">5249/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/mien-khau-tru-thue-tncn-khi-hoan-lai-hoc-phi-cho-nguoi-lao-dong-vbpl87552.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Miễn khấu trừ thuế TNCN khi hoàn lại học phí cho người lao động</a></div>
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">3867/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/chi-phi-cho-giay-phep-lao-dong-khoan-nao-duoc-mien-tinh-thue-tncn--vbpl85835.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Chi phí cho giấy phép lao động, khoản nào được miễn tính thuế TNCN? <img alt="English attachment" src="/images/en.png" border="0" /></a></div>
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">2547/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/khau-tru-thue-tncn-cua-lao-dong-thue-ngoai-nhu-the-nao--vbpl84287.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Khấu trừ thuế TNCN của lao động thuê ngoài như thế nào?</a></div>
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">2192/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/chi-phi-di-lai-cua-ca-nhan-khong-duoc-mien-thue-tncn--vbpl83964.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Chi phí đi lại của cá nhân không được miễn thuế TNCN <img alt="English attachment" src="/images/en.png" border="0" /></a></div>
Collapse <div style="padding:6px 0 6px 6px"><img alt="check" src="https://luatvietnam.net/images/check.png" border="0" /> <span style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;">901/TCT-TNCN</span> - <a href="https://luatvietnam.net/vn/anh-chi-em-va-ong-ba-neu-con-noi-nuong-tua-khong-duoc-tinh-la-nguoi-phu-thuoc-vbpl82705.html" style="FONT: 14px/20px Tahoma, Arial, sans-serif;color:#339966;" target="_blank">Anh chị em và ông bà nếu còn nơi nương tựa không được tính là người phụ thuộc</a></div>