LuatVietnamLogo
×

blue-check Mẫu giấy đăng ký phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Mẫu giấy đăng ký phát hành cổ phiếu làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài (3 trang)
LuatVietnam

Biểu mẫu này được ban hành tại Phụ lục số 31 của Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015

×

blue-check Mẫu công bố thông tin phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Mẫu công bố thông tin về phát hành cổ phiếu làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài (3 trang)
LuatVietnam

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Phụ lục số 32 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.

×

blue-check Mẫu công bố thông tin về hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Mẫu công bố thông tin về hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài (2 trang)
LuatVietnam

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Phụ lục số 33 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.

×

blue-check Danh mục chứng từ kế toán English attachment

Phụ lục III đính kèm Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chứng từ kế toán (93 trang)
LuatVietnam

Bao gồm 37 loại chứng từ sau:

1. Mẫu số 01a-LĐTL - Bảng chấm công

2. Mẫu số 01b-LĐTL - Bảng chấm công làm thêm giờ

3. Mẫu số 02-LĐTL - Bảng thanh toán tiền lương

4. Mẫu số 03-LĐTL - Bảng thanh toán tiền thưởng

5. Mẫu số 04-LĐTL - Giấy đi đường

6. Mẫu số 05-LĐTL - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

7. Mẫu số 06-LĐTL - Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

8. Mẫu số 07-LĐTL - Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

9. Mẫu số 08-LĐTL - Hợp đồng giao khoán

10. Mẫu số 09-LĐTL - Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

11. Mẫu số 10-LĐTL - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

12. Mẫu số 11-LĐTL - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

13. Mẫu số 01-VT - Phiếu nhập kho

14. Mẫu số 02-VT - Phiếu xuất kho

15. Mẫu số 03-VT - Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

16. Mẫu số 04-VT - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

17. Mẫu số 05-VT - Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

18. Mẫu số 06-VT - Bảng kê mua hàng

19. Mẫu số 07-VT - Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

20. Mẫu số 01-BH - Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

21. Mẫu số 02-BH - Thẻ quầy hàng

22. Mẫu số 01-TT - Phiếu thu

23. Mẫu số 02-TT - Phiếu chi

24. Mẫu số 03-TT - Giấy đề nghị tạm ứng

25. Mẫu số 04-TT - Giấy thanh toán tiền tạm ứng

26. Mẫu số 05-TT - Giấy đề nghị thanh toán

27. Mẫu số 06-TT - Biên lai thu tiền

28. Mẫu số 07-TT - Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

29. Mẫu số 08a-TT - Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

30. Mẫu số 08b-TT - Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý)

31. Mẫu số 09-TT - Bảng kê chi tiền

32. Mẫu số 01-TSCĐ - Biên bản giao nhận TSCĐ

33. Mẫu số 02-TSCĐ - Biên bản thanh lý TSCĐ

34. Mẫu số 03-TSCĐ - Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

35. Mẫu số 04-TSCĐ - Biên bản đánh giá lại TSCĐ

36. Mẫu số 05-TSCĐ - Biên bản kiểm kê TSCĐ

37. Mẫu số 06-TSCĐ - Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

×

blue-check Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp English attachment

Phụ lục I đính kèm Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (7 trang)

Phụ lục này ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 ngày 22/12/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

×

blue-check Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại chè

Phụ lục số 01-118:2012/BNNPTNT ngày 14/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại chè (8 trang)

Qui chuẩn này qui định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu theo dõi chủ yếu trong điều tra phát hiện sinh vật hại chè, phục vụ công tác dự tính báo và phòng trừ sinh vật hại đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, an toàn cho người, sinh vật có ích và môi trường

Quy chuẩn được ban hành và công bố tại Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2012, có hiệu lực từ 16/6/2013

×

blue-check Danh mục thuốc thú y, vắc xin được phép lưu hành tại Việt nam

Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 5/11/2010 về Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học; vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam (33 tr.)
LuatVietnam

Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNTstatus2 , có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2010

×

blue-check Hướng dẫn về ký hiệu và các thông tin bắt buộc trên Hóa đơn 2011

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về ký hiệu và cách ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (3 tr.)
LuatVietnam

Phụ lục này hướng dẫn về cách gán Mẫu số Hóa đơn (thể hiện ở góc trên bên phải) và cách ghi Ký hiệu hóa đơn.

Theo quy định mới tại Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 thì doanh nghiệp có thể sử dụng cùng lúc nhiều mẫu Hóa đơn cho cùng một loại hóa đơn. Mỗi mẫu hóa đơn được nhận dạng bằng chữ số gán theo sau Ký hiệu Mẩu Hóa đơn. Ví dụ: doanh nghiệp có cùng lúc 3 mẫu Hóa đơn cho cùng loại hóa đơn GTGT 3 liên thì mỗi mẫu Hóa đơn được đánh dấu như sau: 01GTKT3/01, 01GTKT3/02, 01GTKT3/03 ...

Hóa đơn của doanh nghiệp tại mỗi tỉnh có thể nhận biết thông qua 2 chữ số đầu của Ký hiệu Hóa đơn. Danh mục mã tỉnh ghi trên ký hiệu Hóa đơn được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 . Trong đó, Hà Nội có mã 01, TP. HCM có mã 03

Như vậy, mỗi Hóa đơn sẽ được phân loại theo 3 tiêu chí: Mẫu Hóa đơn, Ký hiệu Hóa đơn và Số Hóa đơn

Cần lưu ý là mỗi Hóa đơn bắt buộc phải có tối thiểu 2 Liên và có không quá 9 Liên

×

blue-check Các công thức xác định giá thị trường

Phụ lục số 2-GCN/HTQT đính kèm Thông tư số 117/2005/TT-BTCstatus1 về một số công thức tham khảo để áp dụng phương pháp xác định giá thị trường (9 tr.)
LuatVietnam

Phụ lục này hướng dẫn các công thức kế toán (có thể thực hiện trên ứng dụng Ms Excel) nhằm xác định giá mua vào và giá bán ra trong trường hợp doanh nghiệp mua bán hàng hóa trực tiếp với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết

Cần lưu ý là Thông tư 117/2005/TT-BTCstatus1 đã hết hiệu lực kể từ ngày 06/06/2010. Tuy nhiên, các quy định về quan hệ liên kết này vẫn có hiệu lực đối với các Quyết toán của các năm tài chính từ 2006 đến 2009. Từ năm tài chính 2010, việc xác định giá trong quan hệ liên kết được áp dụng theo Thông tư 66/2010/TT-BTCstatus1 .