LuatVietnamLogo
×

light-check Các tiêu chuẩn được khuyến nghị và bắt buộc áp dụng trong sản phẩm CNTT dành cho người khuyết tật

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông (7 trang)
LuatVietnam

Thông tư này công bố các TCVN về công nghệ thông tin được cho là bắt buộc hoặc khuyến nghị các doanh nghiệp áp dụng trong các sản phẩm phần cứng, phần mềm phục vụ cho người khuyết tật.

Các Tiêu chuẩn sau đây được khuyến nghị áp dụng:

- TCVN 9249:2012 - Hướng dẫn thiết kế sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tìn hỗ trợ người khuyết tật và cao tuổi

- TCVN 9247:2012 - Các yêu cầu cơ bản trong sản phẩm CNTT dùng cho người khuyết tật và cao tuổi

- TCVN 9248:2012 - Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

- TCVN 9804:2013 - Về chất lượng dịch vụ video thoại sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ

- TCVN 8701:2011 - Yêu cầu kỹ thuật đối với điểm truy cập Internet dành cho người gia và khuyết tật

- TCVN 9803:2013 - Chất lượng truyền dẫn điện thoại gắn kết trong thiết bị trợ thính

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 28/2009/TT-BTTTTstatus3 ngày 14/9/2009.

×

light-check Quy trình lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Thông tư số 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công thương quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí (22 trang)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2020 và thay thế Quyết định số 38/2005/QĐ-BCN ngày 06/12/2005.

×

light-check Biểu mẫu và hướng dẫn mời thầu dự án PPP hoặc dự án có sử dụng đất

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (240 trang)
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các dự án có sử dụng đất... áp dụng đối với các loại dự án sau đây:

a) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

b) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh;

c) Dự án thuộc diện đấu thầu bắt buộc.

Đính kèm:

- Phụ lục I về Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển;

- Phụ lục II - Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

- Phụ lục III - Mẫu thông báo mời quan tâm, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất;

- Phụ lục IV - Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

- Phụ lục V - Hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp NSNN đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2020.

Thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐTstatus3 ngày 29/9/2016 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐTstatus3 ngày 16/12/2016.

×

light-check Sửa đổi quy chế thực hiện Hiệp định vận tải Việt - Lào

Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Campuchia, Lào và Việt Nam về vận tải đường bộ (10 trang)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

×

light-check Thay mới Quy chuẩn về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho hàng hải

Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” (57 trang)

Thông tư thay mới Quy chuẩn về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải, ký hiệu QCVN 52:2020/BTTTT .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Thay thế QCVN 52:2011/BTTTT quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011.

×

light-check Điều lệ trường trung học

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (22 trang)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐTstatus3 ngày 28/3/2011.

×

light-check Bãi bỏ một số văn bản về chất lượng và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 31/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục (2 trang)

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐTstatus3 ngày 05/8/2008

2. Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐTstatus3 ngày 30/12/2011

3. Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐTstatus3 ngày 06/4/2012

4. Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐTstatus3 ngày 31/3/2003

5. Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐTstatus3 ngày 15/10/2014

6. Quyết định số 26/2006/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2006.

Bãi bỏ các nội dung quy định về cao đẳng tại Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐTstatus2 ngày 02/10/2014.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

×

light-check Bãi bỏ một số văn bản về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục (2 trang)

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Thông tư số 14/1999/TT-BGDĐT ngày 23/3/1999

2. Chỉ thị số 27/1999/CT-BGDDT ngày 10/06/1999

3. Thông tư số 39/1999/TT-BGDĐT ngày 01/11/1999

4. Thông tư số 34/2001/TT-BGDĐT ngày 6/8/2001

5. Thông tư 42/2001/TT-BGDĐT ngày 22/10/2001

6. Thông tư 07/2012/TT-BGDĐTstatus3 ngày 17/02/2012

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

×

light-check Kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn (38 trang)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020.

×

light-check Quy định khung dành cho các dự án CNTT sử dụng vốn Nhà nước English attachment

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (46 trang)

Thông tư này quy định chi tiết về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2020 và thay thế Thông tư số 28/2010/TT-BTTTTstatus3 ngày 13/12/2010.

Thông tư | Chủ đề

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only