LuatVietnamLogo
×

blue-check Biểu thuế EVFTA 2020 - 2022 English attachment

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 (627 trang)
LuatVietnam

Nghị định này bao gồm 3 Phụ lục:

- Phụ lục 1: Biểu thuế Xuất khẩu, dành cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào EU

- Phụ lục II: Biểu thuế Nhập khẩu, dành cho hàng nhập khẩu từ EU vào Việt Nam.

- Phụ lục III: Danh sách các lãnh thổ thành viên Châu Âu

Thuế nhập khẩu EVFTA được chia và giảm dần theo 3 giai đoạn tương ứng với 3 cột thuế. Các mặt hàng nếu bị đánh dấu sao (*) sẽ được hiểu là không được hưởng thuế EVFTA

Để hưởng thuế EVFTA, hàng nhập khẩu phải đảm bảo nhập khẩu trực tiếp từ các nước được liệt kê tại Phụ lục III cùng với Anh, Iceland, Công quốc Andora và Công hòa Sant Marino. Hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan của Việt Nam cũng được hưởng thuế EVFTA nếu đáp ứng được yêu cầu xuất xứ và có chứng từ chứng nhận xuất xứ theo EVFTA

Các tờ khai hải quan đăng ký từ 1/8/2020 nếu so với Biểu thuế EVFTA có mức chênh lệch thì phần chênh lệch đó được xử lý theo hướng "thuế nộp thừa"

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

×

blue-check Quy định việc thẩm định thiết kế thay cho Giấy phép xây dựng công trình

Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng (12 trang)
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định này, trước ngày 31/12/2020, Chủ đầu tư công trình có thể xin thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và rà soát, đánh giá các điều kiện cấp phép xây dựng công trình để được miễn phép xây dựng theo quy định tại Nghị định này hoặc thực hiện riêng hai thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CPstatus2 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CPstatus2 .

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

×

blue-check Quy chế xử lý kỷ luật công chức và viên chức Nhà nước

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (33 trang)

Nghị định này quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, áp dụng đối với:

- Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách (sau đây gọi chung là cán bộ);

- Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là công chức);

- Viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức;

- Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (sau đây gọi chung là người đã nghỉ việc, nghỉ hưu).

Riêng việc xử lý kỷ luật đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020.

Bãi bỏ Nghị định số 34/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 17/5/2011; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 06/4/2012; Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 05/12/2011; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CPstatus2 ngày 17/3/2005.

×

light-check Chế độ khen thưởng mới dành cho học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế

Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế (4 trang)

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 và thay thế Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002.

×

blue-check Doanh nghiệp sản xuất ô tô được ân hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng năm 2020 English attachment

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (4 trang)
LuatVietnam

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được ân hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng, từ tháng 3 - tháng 10/2020.

Thời gian ân hạn cụ thể như sau: đến 20/9/2020 (cho số thuế tháng 3); đến 20/10/2020 (số thuế tháng 4); đến 20/11/2020 (cho số thuế tháng 5); đến 20/12/2020 (cho số thuế các tháng từ 6 - 10) (khoản 1 Điều 3).

Số thuế TTĐB được ân hạn nộp bao gồm cả số thuế khai bổ sung của các tháng nêu trên nếu hồ sơ khai bổ sung được nộp trước khi hết thời hạn nộp theo quy định (điểm a khoản 2 Điều 3).

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước cũng được ân hạn nộp thuế TTĐB nếu có thực hiện hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô (điểm c khoản 2 Điều 3).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

×

light-check Sửa đổi Quy chế tổ chức các Sở thuộc UBND cấp tỉnh

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (11 trang)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020.

×

light-check Chế độ biên chế mới trong cơ quan nhà nước

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (48 trang)

Nghị định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CPstatus3 ngày 08/5/2012.

Bãi bỏ các nội dung quy định về tự chủ nhân sự quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 14/02/2015.

×

light-check Mở trường mầm non tại khu công nghiệp được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng English attachment

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (21 trang)
LuatVietnam

Nghị định áp dụng đối với nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập và trường mầm non, lớp mầm non độc lập.

Theo Điều 5 Nghị định này, các trường mầm non dân lập, tư thục thành lập ở địa bàn có khu công nghiệp và có từ 30% trẻ em là con của công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất tối thiểu 20 triệu đồng/trường.

Nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các chính sách khuyến khích xã hội hóa (Điều 6).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CPstatus3 ngày 05/01/2018.

×

blue-check Quy chế chứng nhận gạo thơm được miễn thuế NK khi xuất sang EU English attachment

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (16 trang)

Nghị định quy định về điều kiện, quy trình chứng nhận chủng loại gạo thơm được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA, bao gồm các chủng loại sau:

1. Jasmine 85

2. ST 5

3. ST 20

4. Nàng Hoa 9

5. VĐ 20

6. RVT

7. OM 4900

8. OM 5451

9. Tài nguyên Chợ Đào

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

×

blue-check Điều chỉnh các chức danh, chức vụ được phép kéo dài tuổi hưu

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (2 trang)
LuatVietnam

Nghị định bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số vào diện những người được kéo dài tuổi hưu thêm 05 năm theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CPstatus2 .

Tuy nhiên, đã loại bỏ các chức danh Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ ra khỏi diện được kéo dài tuổi hưu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2020.

Nghị định | Chủ đề

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only