LuatVietnamLogo
×

light-check Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi 2020) English attachment

Luật số 65/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13status2 (6 trang)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Quy định tại khoản 2 điểm b và điểm c khoản 16 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

×

light-check Luật Ban hành các VBQPPL 2020 (bản sửa đổi) English attachment

Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13status2 (28 trang)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

×

light-check Luật Đầu tư dự án PPP English attachment

Luật số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (55 trang)
LuatVietnam

Đầu tư theo phương thức công tư (Public Private Partnership - PPP) đưuợc hiểu là phương thức đầu tư thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân bằng cách ký kết và thực hiện các hợp đồng dự án PPP. Các dự án PPP chỉ nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công, bao gồm việc xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống hạ tầng có sẵn

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 của Luật này.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 , Luật Giá số 11/2012/QH13status2 , Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14status2 , Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13status2 , Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14status2 .

×

light-check Luật Doanh nghiệp 2020 (áp dụng từ 1/1/2021) English attachment

Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về việc ban hành Luật Doanh nghiệp (141 trang)
LuatVietnam

So với Luật số 68/2014/QH13status3 hiện hành Luật mới áp dụng từ 2021 sẽ có một số điểm thay đổi sau đây:

1. Cùng với con dấu truyền thống, doanh nghiệp được phép sử dụng con dấu được thiết kế, tích hợp trong chữ ký số. Việc "thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng" được gỡ bỏ

2. Không bắt buộc Thông báo với cơ quan đăng ký doanh nghiệp khi có sự thay đổi thông tin về họ, tên, quốc tịch... của người quản lý doanh nghiệp là thành viên sáng lập, thành viên Ban Kiểm soát và Giám đốc/Tổng giám đốc. Nhóm người được cho là "người quản lý doanh nghiệp" cũng có sự thay đổi, theo đó, các chức danh quản lý ngoài Chủ tịch, Giám đốc... phải được Điều lệ công ty quy định thì mới được thừa nhận là "người quản lý doanh nghiệp"

3. Bổ sung một số quy định về trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

...

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13status3 .

Thay thế cụm từ "doanh nghiệp nhà nước" bằng cụm từ "doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" quy định tại điểm m khoản 1 Điều 35 và điểm k khoản 1 Điều 37 Luật số 83/2015/QH13status2 ; điểm a khoản 3 Điều 23 của Luật số 08/2017/QH14status2 ; điểm b khoản 2 Điều 74 của Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13status2 ; điểm a khoản 2 Điều 43 Luật số 14/2017/QH14status2 ; Điều 19 Luật số 25/2018/QH14status2 ; các Điều 3, 20, 30, 34, 39 và 61 Luật số 36/2018/QH14status2 .

×

light-check Luật Phòng chống thiên tai 2020 (bản sửa đổi) English attachment

Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13status2 và Luật đê điều số 79/2006/QH11status2 (12 trang)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021.

×

light-check Luật Đầu tư 2020 (áp dụng từ 1/1/2021) English attachment

Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Luật Đầu tư (84 trang)
LuatVietnam

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Riêng quy định tại khoản 3 Điều 75 Luật này (bao gồm các sửa đổi về đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status3 ngày 26/11/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13status2 , Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14status2 , Luật số 28/2018/QH14status2 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status3 .

×

light-check Luật Xây dựng 2020 (bản sửa đổi) English attachment

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 (39 trang)
LuatVietnam

Các điều khoản sau đây của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 sẽ được sửa đổi trong phiên bản 2020 này:

- Khoản 1, 4, 10, 13, 36 Điều 1, liên quan đến các thuật ngữ định nghĩa về công trình xây dựng. Bổ sung thêm khái niệm về "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị", đồng thời bỏ khái niệm về "nhà ở riêng lẻ" định nghĩa tại Khoản 29 Điều này

- Một số khoản của Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

- Điều 5 về loại và cấp công trình xây dựng;

- Điều 7 về chủ đầu tư

- Điều 49 về phân loại dự án đầu tư xây dựng;

- Điều 52 về lập dự án đầu tư xây dựng;

- Điều 56 về thẩm định dự án đầu tư xây dựng

- Điều 57, 58, 59 về thẩm quyền, nội dung và thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Điều 62 về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Điều 78 về thiết kế xây dựng;

- Điều 82 về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này.

×

light-check Luật Thanh niên 2020 English attachment

Luật số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội về Luật Thanh niên (15 trang)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11status3 ngày 11/29/2005.

×

light-check Luật hòa giải dân sự English attachment

Luật số 58/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội về Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (26 trang)
LuatVietnam

Luật này cho phép các bên trong một vụ kiện dân sự có thể dàn xếp hòa giải vụ việc trước khi Tòa đưa ra xử. Việc hòa giải được thực hiện ngay tại Tòa dưới sự chứng kiến của hòa giải viên của Tòa và được bảo mật thông tin.

Các bên được phép hòa giải với bất cứ thỏa thuận nào, miễn là thỏa thuận đó không bị cấm bởi luật hay trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

×

light-check Luật Giám định tư pháp 2020 (bản sửa đổi) English attachment

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (16 trang)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Luật | Chủ đề