LuatVietnamLogo
×

blue-check [Hợp nhất] - Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC ngày 7/9/2020 của Bộ Tài chính quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (29 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 vào Nghị định số 163/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

×

blue-check [Hợp nhất] - Biểu phí thẩm định ATTP kể từ 2017

Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BTC ngày 7/9/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (7 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 117/2018/TT-BTCstatus2 ngày 28/11/2018 và Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 vào Thông tư số 279/2016/TT-BTCstatus2 ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

×

blue-check [Hợp nhất] - Quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu hỏa từ 1/7/2018

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT ngày 1/9/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt (31 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 vào Thông tư số 33/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

×

blue-check [Hợp nhất] - Thủ tục đấu nối vào lưới điện trung áp

Văn bản hợp nhất số 64/VBHN-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (7 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 vào Thông tư số 24/2016/TT-BCTstatus2 ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

×

blue-check [Hợp nhất] - Điều kiện kinh doanh than

Văn bản hợp nhất số 63/VBHN-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công thương quy định về điều kiện kinh doanh than (4 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 27/2016/TT-BCTstatus2 ngày 05/12/2016 và Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 vào Thông tư số 14/2013/TT-BCTstatus2 ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.

×

blue-check [Hợp nhất] - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (48 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 vào Thông tư số 72/2014/TT-BTCstatus2 ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

×

blue-check [Hợp nhất] - Hướng dẫn về chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT ngày 25/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (136 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 vào Thông tư số 08/2016/TT-BTTTTstatus2 ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

×

blue-check [Hợp nhất] - Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu

Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BCT ngày 21/8/2020 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu khoáng sản (9 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 12/2016/TT-BCTstatus2 ngày 05/7/2016 và Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 vào Thông tư số 41/2012/TT-BCTstatus2 ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

×

blue-check [Hợp nhất] - Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu (dành cho điện sinh khối)

Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BCT ngày 19/8/2020 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (32 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 vào Thông tư số 44/2015/TT-BCTstatus2 ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

×

blue-check [Hợp nhất] - Hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT ngày 19/8/2020 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia (57 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 47/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 28/11/2019 vào Thông tư số 39/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia.

| Chủ đề