LuatVietnamLogo
×

blue-check Sửa đổi 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch (4 trang)

04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch được sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Pháp lệnh số 02/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26/01/2008 về Công nghiệp quốc phòng;

2. Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13status2 ngày 8/3/2016 về Quản lý thị trường;

3. Pháp lệnh số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 về Thư viện;

4. Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về Ưu đãi cho người có công.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

×

red-check Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016 English attachment

Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13status2 ngày 8/3/2016 của UBTV Quốc hội về quản lý thị trường (20 trang)
LuatVietnam

Pháp lệnh này quy định vị trí, chức năng, tổ chức; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý thị trường

Theo đó, Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phạm vi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường được quy định như sau:

i/ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường. Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu phát hiện có vi phạm thì lực lượng Quản lý thị trường được quyền thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

ii/ Kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương.

iii/ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

×

blue-check Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 English attachment

Pháp lệnh số 10/2014/PL-UBTVQH13 ngày 23/12/2014 của UBTV Quốc hội về cảnh sát môi trường (6 trang)

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cảnh sát môi trường là lực lượng chuyên trách thuộc Công an nhân dân thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường; chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2015.

×

blue-check Pháp lệnh Trình tự áp dụng biện pháp xử lý hành chính 2014

Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của UBTV Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân (23 trang)

Pháp lệnh này quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại TAND; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

×

blue-check Pháp lệnh Ngoại hối (sửa đổi 2013) English attachment

Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18/3/2013 của UBTV Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11status2 (9 trang)
LuatVietnam

Một số quy định mới được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh này bao gồm:

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (khoản 1 Điều 1).

- Không được gửi ngoại hối trong bưu gửi (khoản 2 Điều 1)

- Tổ chức tín dụng (kể cả Chi nhánh ngân hàng nước ngoài) được xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (khoản 3 Điều 1)

- Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư trực tiếp hay tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam phải mở tài khoản với tên là "vốn đầu tư trực tiếp" để thực hiện việc góp vốn, chuyển vốn, lợi nhuận hay các khoản thu hợp pháp khác (khoản 4 Điều 1)

- Tương tự, khi đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài (thuộc diện không cư trú) phải mở tài khoản với tên là "đầu tư gián tiếp". Tài khoản này bắt buộc phải mở bằng Đồng Việt Nam (khoản 5 Điều 1).

- Ngoài ngoại tệ, nhà đầu tư trong nước sẽ được sử dụng các loại ngoại hối khác (như séc, thẻ thanh toán, hối phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu bằng ngoại tệ, vàng ...) để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (khoản 6 Điều 1).

- Khi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư trong nước (kể cả tổ chức tín dụng) phải mở tài khoản bằng ngoại tệ và đăng ký chuyển ngoại tệ thông qua tài khoản này (khoản 7 Điều 1).

- Tổ chức kinh tế được cho vay ra nước ngoài, trừ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm (khoản 12 Điều 1)

- Mọi báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước cho phép (khoản 13 Điều 1)

- Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam được mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam (khoản 16 Điều 1)

- Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức khác, nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép sẽ được kinh doanh dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài (khoản 27 Điều 1).

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Bãi bỏ Điều 38 Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11status2 .

×

blue-check Pháp lệnh Pháp điển Việt Nam 2012 English attachment

Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của UBTV Quốc hội Về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. (8 trang)

Pháp lệnh này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển.

Pháp điển được hiểu là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển. Đây là Bộ pháp điển chính thức của Nhà nước, được sử dụng để tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

×

blue-check Pháp lệnh Chi phí dành cho người làm chứng trước Tòa 2012

Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của UBTV Quốc hội Về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. (18 trang)
LuatVietnam

Pháp lệnh này quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng và người phiên dịch trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

Theo đó, chi phí giám định, định giá sẽ bao gồm một hoặc một số chi phí như: tiền lương và thù lao cho người thực hiện giám định, định giá; vật tư tiêu hao; khấu hao máy móc, thiết bị; chi phí sử dụng dịch vụ; ...

Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch sẽ bao gồm một hoặc một số chi phí như: tiền lương, thù lao; chi phí đi lại, lưu trú ...

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

×

blue-check Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012English attachment

Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 của UBTV Quốc hội Về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. (31 trang)
LuatVietnam

Pháp lệnh này quy định việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản; trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Theo đó, Hợp nhất văn bản được hiểu là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh này.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012.

×

red-check Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí 2011 English attachment

Pháp lệnh số 16/2011/PL-UBTVQH12status2 ngày 30/6/2011 của UBTV Quốc hội Khóa 12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (22 tr.)
LuatVietnam

Pháp lệnh này quy định về đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, thủ tục cấp giấy phép sử dụng vũ khí; quy định đối tượng được trang bị vũ khí thể thao; quy định các trường hợp được phép nổ sung

Các lực lương sau đây được trang bị súng, gồm: Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, Hải quan chống buôn lậu và Hải quan cửa khẩu, An ninh hàng không

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh này thì người thi hành công vụ có quyền bắn vào xe, tàu thuyền (trừ phương tiện của cơ quan ngoại giao) đang tấn công hoặc đe doạ trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác nhằm buộc đương sự phải dừng xe hoặc dừng tàu

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2012

×

stop-check Quy định việc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ English attachment

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12status1 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (20 trang)
LuatVietnam

Các loại công cụ sau đây được xem là công cụ hỗ trợ, gồm:

- Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này;

- Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

- Các loại lựu đạn khói, lựu đại cay, quả nổ;

- Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khoá số tám, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn;

- Động vật nghiệp vụ.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2012.