LuatVietnamLogo
×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12854-4:2020 (ISO/IEC 29192-4:2013) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng (Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 4: Mechanisms using asymmetric techniques) (44 trang)

Tiêu chuẩn này quy định bốn cơ chế hạng nhẹ sử dụng kỹ thuật phi đối xứng:

- Cơ chế xác thực một chiều dựa trên các logarit rời rạc trên đường cong elliptic;

- Cơ chế trao đổi khóa hạng nhẹ có xác thực (ALIKE) cho xác thực một chiều và thiết lập một khóa phiên;

- Cơ chế chữ ký dựa trên định danh;

- Một lược đồ xác thực một chiều (ELLI) dựa trên logarit rời rạc trên đường cong elliptic xác định trên các trường hữu hạn có đặc số hai.

TCVN 12854-4:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29192-4:2013 và sửa đổi 1:2016.

TCVN 12854-4:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12854-3:2020 (ISO/IEC 29192-3:2012) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng (Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 3: stream ciphers) (29 trang)

Tiêu chuẩn này quy định hai bộ tạo dòng khóa cho mã dòng hạng nhẹ:

- Enocoro: Một bộ tạo dòng khóa hạng nhẹ với kích thước khóa 80 hoặc 128 bit;

- Trivium: Một bộ tạo dòng khóa hạng nhẹ với kích thước khóa 80 bit.

TCVN 12854-3:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29192- 3:2012.

TCVN 12854-3:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 2: Mã khối

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12854-2:2020 (ISO/IEC 29192-2:2012) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 2: Mã khối (Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 2: Block ciphers) (55 trang)

Tiêu chuẩn này quy định ba mã khối phù hợp với các yêu cầu cài đặt ứng dụng mật mã hạng nhẹ:

- PRESENT: Một mã khối hạng nhẹ với kích thước khối là 64 bit và kích thước khóa là 80 hoặc 128 bit.

- CLEFIA: Mã khối hạng nhẹ với kích thước khối là 128 bit, kích thước khóa là 128, 192, hoặc 256 bit.

- LEA: Mã khối hạng nhẹ với kích thước khối là 128 bit và kích thước khóa là 128, 192 hoặc 256 bit.

TCVN 12854-2:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29192-2:2012.

TCVN 12854-2:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 1: Tổng quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12854-1:2020 (ISO/IEC 29192-1:2012) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 1: Tổng quan (Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 1: General) (16 trang)

Tiêu chuẩn này cung cấp các thuật ngữ và định nghĩa được áp dụng trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu an toàn, yêu cầu phân loại và yêu cầu thực thi cho các cơ chế được đưa ra trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này.

TCVN 12854-1:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29192-1:2012.

TCVN 12854-1:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Bộ tạo bit ngẫu nhiên

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12853:2020 (ISO/IEC 18031:2011) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Bộ tạo bit ngẫu nhiên (Information technology - Security techniques - Random bit generation) (163 trang)

Tiêu chuẩn này quy định một mô hình khái niệm cho bộ tạo bit ngẫu nhiên dùng trong mật mã cùng với các phần tử của mô hình này.

TCVN 12853:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 18031:2011, sửa đổi 1:2011 và đính chính 1:2017.

TCVN 12853:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công trình thủy lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12845:2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công trình thủy lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Hydraulics structures - Work and contents requirements for report on investment policy, pre - feasibility study report, feasibility research report and economic - Technical report) (45 trang)

Tiêu chuẩn này quy định về thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy lợi.

TCVN 12845:2020 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12855-3:2020 (ISO/IEC 9796-3:2013) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc (Information technology - Security techniques - Digital signature achemes giving message recovery - Part 3: Discrete logarithm based mechanisms) (75 trang)

Tiêu chuẩn này quy định sáu lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp. Độ an toàn của những lược đồ này dựa trên độ phức tạp của bài toán logarit rời rạc, được xác định trên một trường hữu hạn hoặc một đường cong elliptic trên một trường hữu hạn.

TCVN 12855-3:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 9796-3:2013;

TCVN 12855-3:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12855-2:2020 (ISO/IEC 9796-2:2010) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên (Information technology - Security techniques - Digital signature achemes giving message recovery - Part 2: Integer factorization based mechanisms) (63 trang)

Tiêu chuẩn này quy định ba lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp, hai trong số đó là tất định (không ngẫu nhiên) và một là ngẫu nhiên. Sự an toàn của cả ba lược đồ đều dựa trên độ phức tạp của việc phân tích các số nguyên lớn. Tất cả ba lược đồ đều có thể cung cấp sự khôi phục toàn bộ hoặc một phần thông điệp.

TCVN 12855-2:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 9796-2:2010;

TCVN 12855-2:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12852-5:2020 (ISO/IEC 15946-5:2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic (Information technology - Security techniques - Cryptography based on elliptic curves - Part 5: Elliptic curve generation) (37 trang)

Tiêu chuẩn này quy định các kỹ thuật sinh dường cong elliptic hiệu quả cho việc thực thi các cơ chế dựa trên đường cong elliptic.

TCVN 12852-5:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 15946-5:2017;

TCVN 12852-5:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

×

blue-check Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) của Bộ Khoa học và Công nghệ về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan (Information technology - Security techniques - Cryptography based on elliptic curves - Part 1: General) (37 trang)

Tiêu chuẩn này mô tả nền tảng toán học và các kỹ thuật chung cần thiết để thực hiện các cơ chế mật mã trên đường cong elliptic.

TCVN 12852-1:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 15946-1:2016;

TCVN 12852-1:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only