LuatVietnamLogo
×

blue-check Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể (8 trang)
×

blue-check Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động (7 trang)
×

blue-check Mẫu Nội quy lao động

Mẫu Nội quy lao động (14 trang)
×

blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (song ngữ Việt - Anh)

Mẫu Hợp đồng lao động (5 trang)
LuatVietnam

Mẫu Hợp đồng lao động này được lập song ngữ Việt - Anh, bao gồm 05 điều khoản:

1. Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

2. Điều 2: Chế độ làm việc

3. Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động

4. Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

5. Điều 5: Điều khoản thi hành

×

blue-check Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mẫu)

Mẫu quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần (6 trang)
LuatVietnam

Quy chế này bao gồm các phần như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm sóat;

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm sóat;

3. Quyền hạn của Ban Kiểm soát ;

4. Quan hệ với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là HĐQT và ĐHĐCĐ)

5. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

×

blue-check Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp English attachment

Mẫu số II-1 đính kèm Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐTstatus2 ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (6 trang)

Phụ lục này được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐTstatus2 ngày 1/12/2015.

×

blue-check Mẫu I.1 - Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư English attachment

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (3 trang)

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2016.

×

blue-check Mẫu I.2 - Đề xuất dự án đầu tư thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư English attachment

Mẫu đề xuất dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư) (4 trang)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2016.

×

blue-check Mẫu I.3 - Đề xuất dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư English attachment

Mẫu đề xuất dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư) (3 trang)

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2016.

×

blue-check Mẫu I.4 - Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài English attachment

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (3 trang)

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2016.