LuatVietnamLogo
×

blue-check Danh mục 368 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và công bố (116 trang)
×

blue-check Chương trình khung cao đẳng nghề quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Danh mục CDN 50340112 về thiết bị tối thiểu dạy nghề quản trị kinh doanh xăng dầu và gas (56 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Chương trình khung trung cấp nghề quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Danh mục TCN 40340112 về thiết bị tối thiểu dạy nghề quản trị kinh doanh xăng dầu và gas (54 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề vẽ và thiết kế trên máy tính

Danh mục CDN-50480210 về danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề vẽ và thiết kế trên máy tính (86 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Chương trình khung cao đẳng nghề Rèn, dập

Danh mục CDN 50510204 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Rèn, dập (105 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Chương trình khung cao đẳng nghề Nguội chế tạo

Danh mục CDN 50510205 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội chế tạo (110 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Chương trình khung cao đẳng nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Danh mục CDN-50510243 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí (101 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy thi công nền

Danh mục CDN 50510248 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy thi công nền (64 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy thi công mặt đường

Danh mục CDN 50510249 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy thi công mặt đường (65 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

×

blue-check Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị điện

Danh mục CDN 50510312 về thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị điện (94 trang)

Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.