LuatVietnamLogo

Biểu Thuế Xuất khẩu 2018

Tìm thấy: 2573
  Mã HS Mô tả Thuế XK
2017 (%)
 0301Cá sống.
Live fish.
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
 
  - Cá cảnh:
- Ornamental fish:
 
 0301.11- - Cá nước ngọt:
- - Freshwater:
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
 
  - - - Cá bột:
- - - Fry:
 
 0301.11.11- - - - Cá chuột ba sọc (Botia) (Chromobotia macracanthus)(SEN)
- - - - Botia (Chromobotia macracanthus)
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
diamond Cấm xuất khẩu
orangedot - - - - cá chuột ba sọc (Botia) (Chromobotia macracanthus)(SEN)
0
125/NĐ-CP
(01.01.2018)
 0301.11.19- - - - Loại khác
- - - - Other
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
diamond Cấm xuất khẩu
orangedot - - - - Loại khác: Cá cháy (Macrura reevessii); Cá còm (Notopterus chitala); Cá anh vũ ( Semilabeo notabilis); cá Hô (Catlocarpio siamemis); Cá chìa vôi sông (Crinidens sarissophorus); Cá cóc Tam Đảo ( Paramesotriton deloustali); Cá tra dầu (Pangasi
0
125/NĐ-CP
(01.01.2018)
  - - - Loại khác:
- - - Other:
 
 0301.11.91- - - - Cá chép Koi (Cyprinus carpio)
- - - - Koi carp (Cyprinus carpio)
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
0
125/NĐ-CP
(01.01.2018)
 0301.11.92- - - - Cá vàng (Carassius auratus)
- - - - Goldfish (Carassius auratus)
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
0
125/NĐ-CP
(01.01.2018)
 0301.11.93- - - - Cá chọi Thái Lan (Beta splendens)
- - - - Siamese fighting fish (Beta splendens)
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Thủy sản bắt buộc kiểm dịch
0
125/NĐ-CP
(01.01.2018)