LuatVietnamLogo

Biểu thuế VAT (GTGT), Từ 10.08.2014

Tìm thấy: 14466
  Mã HS Mô tả VAT (%) Thuế MFN
2016 (%)
 01...
Chapter 1
   
  ...
LIVE ANIMALS
   
 0101Ngựa, lừa, la sống.
Live horses, asses, mules and hinnies.
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Bắt buộc kiểm dịch
   
  - Ngựa:
- Horses:
   
 0101.21.00- - Loại thuần chủng để nhân giống
- - Pure-bred breeding animals
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Bắt buộc kiểm dịch
diamond Giống vật nuôi được phép sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam
orangedot Ngựa nội
-Các giống ngựa nội
orangedot Ngựa ngoại
-Ngựa Carbadin
orangedot Ngựa lai
-Các tổ hợp lai giữa các giống nêu tại mục 1.1 và mục 1.2
*
83/TT-BTC
(10.08.2014)
0
57/NĐ-CP
(10.07.2020)
 0101.29.00- - Loại khác
- - Other
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Giống vật nuôi được phép sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam
orangedot Ngựa nội
orangedot Ngựa ngoại
-Ngựa Carbadin
orangedot Ngựa lai
-Các tổ hợp lai giữa các giống nêu tại mục 1.1 và mục 1.3
*
5
83/TT-BTC
(10.08.2014)
5
57/NĐ-CP
(10.07.2020)
 0101.30- Lừa:
- Asses:
   
 0101.30.10- - Loại thuần chủng để nhân giống
- - Pure-bred breeding animals
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Bắt buộc kiểm dịch
*
83/TT-BTC
(10.08.2014)
0
57/NĐ-CP
(10.07.2020)
 0101.30.90- - Loại khác
- - Other
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Bắt buộc kiểm dịch
*
5
83/TT-BTC
(10.08.2014)
5
57/NĐ-CP
(10.07.2020)
 0101.90.00- Loại khác
- Other
sticky [1/1/2019] - 15/2018/TT-BNNPTNT:
diamond Bắt buộc kiểm dịch
*
5
83/TT-BTC
(10.08.2014)
5
57/NĐ-CP
(10.07.2020)