LuatVietnamLogo
×tip2 Ứng dụng này nhằm sắp xếp các văn bản dưới luật một cách có hệ thống. Chọn và nhấp từng Luật để xem
Check Luật 91/2015/QH13 - Bộ Luật Dân sự 2015 English attachment (24/11/2015)
status2 Luật 95/2015/QH13 - Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2017 English attachment (25/11/2015)
Check Luật 12/2017/QH14 - Bộ luật hình sự (sửa đổi 2018) English attachment (20/6/2017)
status2 Luật 100/2015/QH13 - Bộ Luật Hình sự 2015 English attachment (27/11/2015)
Check Luật 45/2019/QH14 - Bộ Luật lao động 2019 English attachment (20/11/2019)
Check Luật 65/2011/QH12 - Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi 2011) English attachment (29/3/2011)
status2 Luật 92/2015/QH13 - Bộ Luật Tố tụng dân sự 2016 English attachment (25/11/2015)
Check Luật 101/2015/QH13 - Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 English attachment (27/11/2015)
Check Luật 03/2016/QH14 - Danh mục mới về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện English attachment (22/11/2016)
status2 Luật 86/2015/QH13 - Luật An toàn thông tin mạng 2015 English attachment (19/11/2015)
status2 Luật 55/2010/QH12 - Luật An toàn thực phẩm 2010 English attachment (17/6/2010)
Check Luật 84/2015/QH13 - Luật An toàn, vệ sinh lao động 2016 English attachment (25/6/2015)
status2 Luật 80/2015/QH13 - Luật Ban hành các VBQPPL 2015 English attachment (22/6/2015)
status2 Luật 103/2016/QH13 - Luật Báo chí 2016 English attachment (5/4/2016)
status2 Luật 06/2012/QH13 - Luật Bảo hiểm tiền gởi 2012 English attachment (18/6/2012)
status2 Luật 58/2014/QH13 - Luật Bảo hiểm xã hội 2014 English attachment (20/11/2014)
status2 Luật 25/2008/QH12 - Luật Bảo hiểm y tế 2008 English attachment (14/11/2008)
Check Luật 46/2014/QH13 - Luật Bảo hiểm y tế 2014 English attachment (13/6/2014)
status2 Luật 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2015 English attachment (23/6/2014)
status2 Luật 59/2010/QH12 - Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 English attachment (17/11/2010)
status2 Luật 41/2013/QH13 - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật English attachment (25/11/2013)
Check Luật 18/2012/QH13 - Luật Biển Việt Nam 2012 English attachment (21/6/2012)
Check Luật 73/2006/QH11 - Luật Bình đẳng giới 2006 English attachment (29/11/2006)
Check Luật 17/2017/QH14 - Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi 2018) English attachment (20/11/2017)
status2 Luật 47/2010/QH12 - Luật Các tổ chức tín dụng 2010 English attachment (16/6/2010)
status2 Luật 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ công chức 2008 English attachment (13/11/2008)
Check Luật 59/2014/QH13 - Luật Căn cước công dân 2014 English attachment (20/11/2014)
Check Luật 23/2018/QH14 - Luật Cạnh tranh 2019 English attachment (12/6/2018)
Check Luật 13/2017/QH14 - Luật Cảnh vệ (20/6/2017)
status2 Luật 05/2007/QH12 - Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 English attachment (21/11/2007)
Check Luật 07/2017/QH14 - Luật Chuyển giao công nghệ 2018 English attachment (19/6/2017)
status2 Luật 33/2009/QH12 - Luật Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 2009 English attachment (18/6/2009)
Check Luật 19/2017/QH14 - Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sửa đổi 2018) (21/11/2017)
Check Luật 37/2018/QH14 - Luật Công an nhân dân 2019 English attachment (20/11/2018)
status2 Luật 53/2014/QH13 - Luật Công chứng 2015 English attachment (20/6/2014)
Check Luật 12/2012/QH13 - Luật Công đoàn 2012 English attachment (20/6/2012)
status2 Luật 21/2008/QH12 - Luật Công nghệ cao English attachment (13/11/2008)
status2 Luật 67/2006/QH11 - Luật Công nghệ thông tin 2006 English attachment (29/6/2006)
Check Luật 36/2013/QH13 - Luật Cư trú (sửa đổi 2013) English attachment (20/6/2013)
status2 Luật 81/2006/QH11 - Luật Cư trú 2006 English attachment (29/11/2006)
status2 Luật 20/2008/QH12 - Luật Đa dạng sinh học 2008 English attachment (13/11/2008)
Check Luật 30/2018/QH14 - Luật Đặc xá 2019 English attachment (19/11/2018)
Check Luật 48/2019/QH14 - Luật Dân quân tự vệ 2019 English attachment (22/11/2019)
status2 Luật 45/2013/QH13 - Luật đất đai 2014 English attachment (29/11/2013)
Check Luật 01/2016/QH14 - Luật đấu giá tài sản English attachment (17/11/2016)
status2 Luật 19/2000/QH10 - Luật Dầu khí (sửa đổi 2000) English attachment (9/6/2000)
status2 Luật LDK-1993 - Luật Dầu khí 1993 (19/7/1993)
status2 Luật 43/2013/QH13 - Luật Đấu thầu 2014 English attachment (26/11/2013)
Check Luật 61/2020/QH14 - Luật Đầu tư 2020 (áp dụng từ 1/1/2021) English attachment (17/6/2020)
status2 Luật 39/2019/QH14 - Luật Đầu tư công 2019 English attachment (13/6/2019)
status2 Luật 69/2014/QH13 - Luật Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2014 English attachment (26/11/2014)
status2 Luật 79/2006/QH11 - Luật Đê điều English attachment (29/11/2006)
status2 Luật 28/2001/QH10 - Luật Di sản văn hóa 2001 English attachment (29/6/2001)
Check Luật 31/2009/QH12 - Luật Điện ảnh (sửa đổi 2009) English attachment (18/6/2009)
status2 Luật 62/2006/QH11 - Luật Điện ảnh 2006 English attachment (29/6/2006)
Check Luật 24/2012/QH13 - Luật Điện lực (sửa đổi 2012) English attachment (20/11/2012)
status2 Luật 28/2004/QH11 - Luật Điện lực 2004 English attachment (3/12/2004)
Check Luật 108/2016/QH13 - Luật Điều ước quốc tế 2016 English attachment (6/4/2016)
status2 Luật 04/2011/QH13 - Luật Đo lường 2011 English attachment (11/11/2011)
status2 Luật 24/2000/QH10 - Luật Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 2000 English attachment (9/12/2000)
Check Luật 09/2017/QH14 - Luật Du lịch 2018 English attachment (19/6/2017)
status2 Luật 22/2012/QH13 - Luật Dự trữ quốc gia 2012 English attachment (20/11/2012)
status2 Luật 105/2016/QH13 - Luật Dược 2017 English attachment (6/4/2016)
status2 Luật 06/2017/QH14 - Luật đường sắt 2018 English attachment (16/6/2017)
status2 Luật 11/2012/QH13 - Luật Giá 2012 English attachment (20/6/2012)
status2 Luật 13/2012/QH13 - Luật Giám định tư pháp 2012 English attachment (20/6/2012)
Check Luật 51/2005/QH11 - Luật Giao dịch điện tử 2005 English attachment (29/11/2005)
Check Luật 43/2019/QH14 - Luật Giáo dục 2019 English attachment (14/6/2019)
Check Luật 34/2018/QH14 - Luật Giáo dục đại học (sửa đổi 2019) English attachment (19/11/2018)
status2 Luật 08/2012/QH13 - Luật Giáo dục đại học 2012 English attachment (18/6/2012)
status2 Luật 74/2014/QH13 - Luật giáo dục nghề nghiệp 2015 English attachment (27/11/2014)
status2 Luật 30/2013/QH13 - Luật Giáo dục quốc phòng (19/6/2013)
status2 Luật 23/2008/QH12 - Luật Giao thông đường bộ 2009 English attachment (13/11/2008)
Check Luật 48/2014/QH13 - Luật Giao thông đường thủy (sửa đổi 2014) English attachment (17/6/2014)
status2 Luật 23/2004/QH11 - Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 English attachment (15/6/2004)
status2 Luật 54/2014/QH13 - Luật Hải quan 2015 English attachment (23/6/2014)
Check Luật 61/2014/QH13 - Luật hàng không dân dụng (sửa đổi 2014) English attachment (21/11/2014)
status2 Luật 66/2006/QH11 - Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 English attachment (29/6/2006)
Check Luật 60/2014/QH13 - Luật Hộ tịch English attachment (20/11/2014)
status2 Luật 04/2017/QH14 - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment (12/6/2017)
status2 Luật 06/2007/QH12 - Luật Hóa chất 2007 English attachment (21/11/2007)
Check Luật 58/2020/QH14 - Luật hòa giải dân sự English attachment (16/6/2020)
Check Luật 35/2013/QH13 - Luật Hòa giải ở cơ sở (20/6/2013)
Check Luật 52/2014/QH13 - Luật hôn nhân và gia đình 2015 English attachment (19/6/2014)
Check Luật 23/2012/QH13 - Luật Hợp tác xã 2013 English attachment (20/11/2012)
status2 Luật 88/2015/QH13 - Luật Kế toán 2015 English attachment (20/11/2015)
status2 Luật 40/2009/QH12 - Luật Khám chữa bệnh English attachment (23/11/2009)
status2 Luật 90/2015/QH13 - Luật Khí tượng thủy văn English attachment (23/11/2015)
status2 Luật 02/2011/QH13 - Luật Khiếu nại 2011 English attachment (11/11/2011)
status2 Luật 09/1998/QH10 - Luật khiếu nại và tố cáo English attachment (2/12/1998)
status2 Luật 26/2004/QH11 - Luật khiếu nại, tố cáo (sửa đổi 2004) English attachment (15/6/2004)
status2 Luật 58/2005/QH11 - Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi 2005) English attachment (29/11/2005)
status2 Luật 29/2013/QH13 - Luật Khoa học và công nghệ 2013 English attachment (18/6/2013)
status2 Luật 60/2010/QH12 - Luật Khoáng sản 2010 English attachment (17/11/2010)
status2 Luật 67/2011/QH12 - Luật Kiểm toán 2011 English attachment (29/3/2011)
status2 Luật 81/2015/QH13 - Luật Kiểm toán nhà nước 2016 English attachment (24/6/2015)
Check Luật 40/2019/QH14 - Luật Kiến trúc 2019 English attachment (13/6/2019)
Check Luật 61/2010/QH12 - Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi 2010) English attachment (24/11/2010)
status2 Luật 66/2014/QH13 - Luật kinh doanh bất động sản 2015 English attachment (25/11/2014)
Check Luật 16/2017/QH14 - Luật Lâm nghiệp English attachment (15/11/2017)
Check Luật 20/2012/QH13 - Luật Luật sư (sửa đổi 2012) English attachment (20/11/2012)
status2 Luật 65/2006/QH11 - Luật Luật sư 2006 English attachment (29/6/2006)
Check Luật 01/2011/QH13 - Luật Lưu trữ 2011 English attachment (11/11/2011)
status2 Luật 18/2008/QH12 - Luật Năng lượng nguyên tử 2008 English attachment (3/6/2008)
Check Luật 46/2010/QH12 - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 English attachment (16/6/2010)
status2 Luật 83/2015/QH13 - Luật Ngân sách nhà nước 2015 English attachment (25/6/2015)
Check Luật 78/2015/QH13 - Luật Nghĩa vụ quân sự 2016 English attachment (19/6/2015)
status2 Luật 51/2010/QH12 - Luật Người khuyết tật 2010 English attachment (17/6/2010)
status2 Luật 65/2014/QH13 - Luật Nhà ở 2014 English attachment (25/11/2014)
Check Luật 51/2019/QH14 - Luật Nhập cảnh vào Việt Nam (sửa đổi 2019) English attachment (25/11/2019)
status2 Luật 47/2014/QH13 - Luật Nhập cảnh vào Việt Nam 2014 English attachment (16/6/2014)
Check Luật 52/2010/QH12 - Luật Nuôi con nuôi 2010 English attachment (17/6/2010)
Check Luật 51/2014/QH13 - Luật phá sản 2015 English attachment (19/6/2014)
status2 Luật 97/2015/QH13 - Luật Phí, lệ phí 2017 English attachment (25/11/2015)
Check Luật 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 English attachment (20/6/2012)
Check Luật 40/2013/QH13 - Luật Phòng cháy chữa cháy (sửa đổi 2013) English attachment (22/11/2013)
status2 Luật 27/2001/QH10 - Luật Phòng cháy, chữa cháy 2001 English attachment (29/6/2001)
Check Luật 28/2013/QH13 - Luật Phòng chống khủng bố English attachment (12/6/2013)
status2 Luật 23/2000/QH10 - Luật Phòng chống ma túy 2000 English attachment (9/12/2000)
Check Luật 66/2011/QH12 - Luật Phòng chống mua bán người 2011 English attachment (29/3/2011)
Check Luật 44/2019/QH14 - Luật Phòng chống tác hại rượu bia 2019 English attachment (14/6/2019)
status2 Luật 01/2007/QH12 - Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi 2008) English attachment (4/8/2007)
Check Luật 27/2012/QH13 - Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi 2013) English attachment (23/11/2012)
status2 Luật 36/2018/QH14 - Luật Phòng chống tham nhũng 2019 English attachment (20/11/2018)
status2 Luật 33/2013/QH13 - Luật Phòng chống thiên tai 2013 English attachment (19/6/2013)
Check Luật 02/2007/QH12 - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 English attachment (21/11/2007)
status2 Luật 03/2007/QH12 - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 English attachment (21/11/2007)
Check Luật 07/2012/QH13 - Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 English attachment (18/6/2012)
Check Luật 05/2017/QH14 - Luật Quản lý ngoại thương English attachment (12/6/2017)
Check Luật 20/2017/QH14 - Luật Quản lý nợ công 2018 English attachment (23/11/2017)
Check Luật 38/2019/QH14 - Luật Quản lý thuế 2019 English attachment (13/6/2019)
status2 Luật 14/2017/QH14 - Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ English attachment (20/6/2017)
Check Luật 98/2015/QH13 - Luật Quân nhân chuyên nghiệp 2015 English attachment (26/11/2015)
status2 Luật 16/2012/QH13 - Luật Quảng cáo 2012 English attachment (21/6/2012)
Check Luật 56/2014/QH13 - Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi 2014) English attachment (24/6/2014)
status2 Luật 24/2008/QH12 - Luật Quốc tịch Việt Nam 2012 English attachment (13/11/2008)
Check Luật 21/2017/QH14 - Luật Quy hoạch 2018 English attachment (24/11/2017)
status2 Luật 30/2009/QH12 - Luật Quy hoạch đô thị 2009 English attachment (17/6/2009)
status2 Luật 19/2008/QH12 - Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi 2008) English attachment (3/6/2008)
Check Luật 72/2014/QH13 - Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi 2014) English attachment (27/11/2014)
status2 Luật 16/1999/QH10 - Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 English attachment (21/12/1999)
Check Luật 36/2009/QH12 - Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2009) English attachment (19/6/2009)
status2 Luật 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ 2005 English attachment (29/11/2005)
status2 Luật 50/2010/QH12 - Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 English attachment (17/6/2010)
status2 Luật 15/2017/QH14 - Luật sử dụng tài sản công 2018 English attachment (21/6/2017)
Check Luật 35/2018/QH14 - Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch English attachment (20/11/2018)
Check Luật 42/2019/QH14 - Luật sửa đổi kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ (2019) English attachment (14/6/2019)
status2 Luật 17/2012/QH13 - Luật Tài nguyên nước 2012 English attachment (21/6/2012)
status2 Luật 82/2015/QH13 - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 English attachment (25/6/2015)
Check Luật 94/2015/QH13 - Luật Tạm giữ, tạm giam người 2015 English attachment (25/11/2015)
Check Luật 42/2009/QH12 - Luật Tần số vô tuyến điện 2009 English attachment (23/11/2009)
Check Luật 26/2018/QH14 - Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi 2019) English attachment (14/6/2018)
status2 Luật 77/2006/QH11 - Luật Thể dục, thể thao 2006 English attachment (29/11/2006)
Check Luật 47/2005/QH11 - Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi 2005) English attachment (14/6/2005)
Check Luật 39/2013/QH13 - Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi 2013) English attachment (16/11/2013)
status2 Luật 15/2003/QH11 - Luật Thi đua, khen thưởng 2003 English attachment (26/11/2003)
Check Luật 64/2014/QH13 - Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi 2014) English attachment (25/11/2014)
status2 Luật 26/2008/QH12 - Luật Thi hành án dân sự 2008 English attachment (14/11/2008)
Check Luật 41/2019/QH14 - Luật Thi hành án hình sự 2019 English attachment (14/6/2019)
Check Luật 89/2015/QH13 - Luật Thống kê 2016 English attachment (23/11/2015)
Check Luật 25/2012/QH13 - Luật Thủ đô 2012 English attachment (21/11/2012)
Check Luật 46/2019/QH14 - Luật Thư viện English attachment (21/11/2019)
status2 Luật 79/2015/QH13 - Luật Thú y 2015 English attachment (19/6/2015)
status2 Luật 44/2013/QH13 - Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 English attachment (26/11/2013)
Check Luật 57/2010/QH12 - Luật Thuế Bảo vệ môi trường 2010 English attachment (15/11/2010)
status2 Luật 13/2008/QH12 - Luật Thuế GTGT 2008 English attachment (3/6/2008)
Check Luật 31/2013/QH13 - Luật Thuế GTGT 2013 English attachment (19/6/2013)
status2 Luật 106/2016/QH13 - Luật Thuế GTGT, Thuế TTĐB và Quản lý thuế (sửa đổi 2016) English attachment (6/4/2016)
status2 Luật 71/2014/QH13 - Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên và Quản lý thuế (sửa đổi 2014) English attachment (26/11/2014)
Check Luật 48/2010/QH12 - Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp English attachment (17/6/2010)
status2 Luật 45/2009/QH12 - Luật Thuế tài nguyên 2009 English attachment (25/11/2009)
Check Luật 32/2013/QH13 - Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2014 English attachment (19/6/2013)
Check Luật 70/2014/QH13 - Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi 2014) English attachment (26/11/2014)
status2 Luật 27/2008/QH12 - Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 English attachment (14/11/2008)
Check Luật 26/2012/QH13 - Luật Thuế TNCN (sửa đổi 2012) English attachment (22/11/2012)
status2 Luật 04/2007/QH12 - Luật Thuế TNCN 2007 English attachment (21/11/2007)
status2 Luật 14/2008/QH12 - Luật Thuế TNDN 2009 English attachment (3/6/2008)
Check Luật 107/2016/QH13 - Luật thuế XNK 2016 English attachment (6/4/2016)
status2 Luật 09/2012/QH13 - Luật Thuốc lá 2012 English attachment (18/6/2012)
status2 Luật 36/2005/QH11 - Luật Thương mại 2005 English attachment (14/6/2005)
status2 Luật 08/2017/QH14 - Luật thủy lợi English attachment (19/6/2017)
Check Luật 18/2017/QH14 - Luật thủy sản 2019 English attachment (21/11/2017)
Check Luật 104/2016/QH13 - Luật Tiếp cận thông tin English attachment (6/4/2016)
Check Luật 42/2013/QH13 - Luật Tiếp công dân 2013 English attachment (25/11/2013)
status2 Luật 68/2006/QH11 - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 English attachment (29/6/2006)
Check Luật 02/2016/QH14 - Luật tín ngưỡng, tôn giáo English attachment (18/11/2016)
status2 Luật 25/2018/QH14 - Luật Tố cáo 2019 English attachment (12/6/2018)
status2 Luật 76/2015/QH13 - Luật tổ chức Chính phủ 2016 English attachment (19/6/2015)
status2 Luật 77/2015/QH13 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 English attachment (19/6/2015)
Check Luật 99/2015/QH13 - Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự English attachment (26/11/2015)
status2 Luật 57/2014/QH13 - Luật tổ chức Quốc hội 2014 English attachment (20/11/2014)
Check Luật 62/2014/QH13 - Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2015 English attachment (24/11/2014)
Check Luật 63/2014/QH13 - Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2015 English attachment (24/11/2014)
Check Luật 93/2015/QH13 - Luật Tố tụng hành chính 2016 English attachment (25/11/2015)
Check Luật 10/2017/QH14 - Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2018 English attachment (20/6/2017)
status2 Luật 102/2016/QH13 - Luật Trẻ em 2016 English attachment (5/4/2016)
Check Luật 11/2017/QH14 - Luật trợ giúp pháp lý 2018 English attachment (20/6/2017)
Check Luật 54/2010/QH12 - Luật Trọng tài thương mại 2010 English attachment (17/6/2010)
status2 Luật 15/2008/QH12 - Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 (3/6/2008)
Check Luật 29/2018/QH14 - Luật về Bảo vệ bí mật nhà nước English attachment (15/11/2018)
Check Luật 33/2018/QH14 - Luật về Cảnh sát biển Việt Nam English attachment (19/11/2018)
Check Luật 32/2018/QH14 - Luật về Chăn nuôi English attachment (19/11/2018)
Check Luật 53/2019/QH14 - Luật về lực lượng dự bị động viên English attachment (26/11/2019)
Check Luật 31/2018/QH14 - Luật về Trồng trọt English attachment (19/11/2018)
Check Luật 38/2013/QH13 - Luật Việc làm 2013 English attachment (16/11/2013)
status2 Luật 58/2010/QH12 - Luật Viên chức Nhà nước 2010 English attachment (15/11/2010)
status2 Luật 41/2009/QH12 - Luật Viễn thông 2009 English attachment (23/11/2009)
status2 Luật 50/2014/QH13 - Luật Xây dựng 2014 English attachment (18/6/2014)
Check Luật 62/2020/QH14 - Luật Xây dựng 2020 (bản sửa đổi) English attachment (17/6/2020)
Check Luật 15/2012/QH13 - Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 English attachment (20/6/2012)
status2 Luật 19/2012/QH13 - Luật Xuất bản 2012 English attachment (20/11/2012)
status2 Luật 72/2006/QH11 - Luật Xuất khẩu lao động 2006 English attachment (29/11/2006)
Check Luật 49/2019/QH14 - Luật Xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam English attachment (22/11/2019)
Skip Navigation Links.
Ký hiệu:
check còn hiệu lực
status2 có sửa đổi, bổ sung
status3 sắp hết hiệu lực
status1 hết hiệu lực