LuatVietnamLogo

red-check Luật Ban hành các VBQPPL 2015 English attachment

Luật số 80/2015/QH13status2 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (90 trang)
Posted: 20/7/2015 9:34:34 AM | Latest updated: 21/7/2020 4:21:18 PM (GMT+7) | Vietlaw: 210

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12status1 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11status1 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Những quy định về thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung

Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020.
Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực1/7/2016 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Quy trình ban hành văn bản pháp luật của Ủy ban dân tộc (17/8/2018) status1

nexto  Trình tự ban hành văn bản pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (24/8/2016) status1

nexto  Quy trình và trình tự ban hành VBPL của Bộ Nông nghiệp và PTNT (1/6/2017) status1

nexto  Quy chế ban hành văn bản của ngành Công thương (5/7/2013) 

nexto  Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi việc ban hành văn bản thi hành luật kể từ 1/7/2013 (24/6/2013) 

nexto  Quy chế ban hành VBPL của Thanh tra Chính phủ (10/4/2013) 

nexto  Quy trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật English attachment (23/5/2016) status1

nexto  Bộ Tài chính đề nghị giãn tiến độ ban hành 13 Nghị định (19/11/2012) 

nexto  69 Văn bản của Bộ Tài chính được công bố hết hiệu lực (10/4/2012) 

nexto  Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012English attachment (6/7/2012)