LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Luật Lưu trữ 2024

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) (23 trang)
Posted: 17/2/2023 8:45:01 AM | Latest updated: 27/3/2023 10:09:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5667
LuatVietnam

Luật Lưu trữ (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua vào năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và thay thế Luật Lưu trữ số 10/2011/QH13 .

Luật Lưu trữ (sửa đổi) đồng thời sẽ bổ sung Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 để đưa một số dịch vụ lưu trữ vào Danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện, như: dịch vụ chỉnh lý tài liệu; dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ; dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ; dịch vụ tư vấn tài liệu lưu trữ và dịch vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5667

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu