LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Các hướng dẫn về đăng ký hộ tịch English attachment

Văn bản hợp nhất số 1844/VBHN-BTP ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (17 trang)
Posted: 16/5/2023 3:55:56 PM | Latest updated: 12/9/2023 11:22:33 AM (GMT+7)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2022 vào Thông tư số 04/2020/TT-BTPstatus2 ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu