LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô English attachment

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 11/7/2023 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (44 trang)
Posted: 20/7/2023 8:33:51 AM | Latest updated: 18/9/2023 3:29:45 PM (GMT+7) | Vietlaw: 630

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 vào Nghị định số 139/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu