LuatVietnamLogo

blue-check [Hợp nhất] - Quy định về đăng ký hành nghề kế toán

Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-BTC ngày 7/10/2020 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (29 trang)
Posted: 14/10/2020 10:08:52 AM | Latest updated: 14/10/2020 2:48:49 PM (GMT+7)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 39/2020/TT-BTCstatus2 ngày 15/5/2020 vào Thông tư số 296/2016/TT-BTCstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Kế toán