LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Quy định về đăng ký xe English attachment

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 17/2/2023 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (24 trang)
Posted: 27/3/2023 8:54:54 AM | Latest updated: 12/9/2023 11:17:27 AM (GMT+7) | Vietlaw: 628

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 15/2022/TT-BCAstatus2 ngày 06/4/2022 và Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 vào Thông tư số 58/2020/TT-BCAstatus1 ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu