LuatVietnam

blue-check 12 Quy chuẩn về vật liệu nổ công nghiệp, LPG và thiết bị điện

Công văn số 237/BCT-ATMT ngày 17/1/2023 của Bộ Công Thương về việc đăng ký Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (23 trang)
Posted: 30/1/2023 11:05:24 AM | Latest updated: 31/1/2023 8:26:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5626
Căn cứ ban hành

light-check 12-10:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời

light-check 12-11:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mồi nổ tăng cường

light-check 12-12:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

light-check 12-13:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Hexogen

light-check 12-5:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS

light-check 12-6:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP

light-check 12-7:2022/BCT - Quy chuẩn an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường

blue-check 12-8:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL

light-check 12-9:2022/BCT - An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ ANFO chịu nước

light-check 16:2022/BCT - Quy chuẩn về an toàn chai LPG composite

light-check 17:2022/BCT - Quy chuẩn về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

light-check 18:2022/BCT - Quy chuẩn về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

LuatVietnam

Công văn đính kèm hồ sơ đăng ký 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được Bộ Công Thương ban hành trong năm 2022 để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, bao gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện MS, ký hiệu QCVN 12-5:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 18/2022/TT-BCT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP, ký hiệu QCVN 12-6:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 19/2022/TT-BCT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường, ký hiệu QCVN 12-7:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 20/2022/TT-BCT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL), ký hiệu QCVN 12-8:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 21/2022/TT-BCT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước, ký hiệu QCVN 12-9:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 22/2022/TT-BCT

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời, ký hiệu QCVN 12-10:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 23/2022/TT-BCT

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường, ký hiệu QCVN 12-11:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 24/2022/TT-BCT

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT), ký hiệu QCVN 12-12:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 25/2022/TT-BCT

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen, ký hiệu QCVN 12-13:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 26/2022/TT-BCT

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 17:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 28/2022/TT-BCT

11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm, ký hiệu QCVN 18:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 29/2022/TT-BCT

12. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite, ký hiệu QCVN 16:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 27/2022/TT-BCT

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5626

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy chuẩn kỹ thuật

blue-check 12 Quy chuẩn về vật liệu nổ công nghiệp, LPG và thiết bị điện
blue-check Giải pháp kỹ thuật công nghệ dành cho công trình đường dẫn lên cầu hoặc qua cống
blue-check Tiêu chuẩn về mã tên các nước
blue-check Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn
blue-check Tiêu chuẩn về giá (kệ) bảo quản tài liệu lưu trữ
blue-check Tiêu chuẩn về bìa hồ sơ lưu trữ
blue-check Công bố 5 Quy chuẩn về thú y English attachment
blue-check Hủy bỏ TCVN 6845:2001 về môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm
blue-check Quy chuẩn về khí thải trong lọc hóa dầu