LuatVietnam

blue-check 17 thủ tục về mua sắm và sử dụng tài sản công được bãi bỏ

Quyết định số 1613/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (14 trang)
Posted: 2/8/2023 1:41:50 PM | Latest updated: 3/8/2023 3:18:12 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định này công bố bãi bỏ 16 thủ tục hành chính tại Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/2/2018 và 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 849/QĐ-BTCstatus2 ngày 21/5/2019, gồm:

1. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

2. Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Quyết định thanh lý tài sản công

4. Quyết định tiêu hủy tài sản công

5. Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

6. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

7. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

8. Quyết định điều chuyển tài sản công

9. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

10. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

11. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước

12. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

13. Quyết định bán tài sản công

14. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CPstatus2

15. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

16. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

17. Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Phần 1 Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 và 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 849/QĐ-BTCstatus2 ngày 21/5/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 31-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu