LuatVietnam

Lược đồ | Ân hạn thuế 2020

Tổng số 11 bản ghi | Cập nhật đến: 19-Nov-2020

CHÍNH SÁCH
blue-check 8/4/2020 Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất 2020 được ân hạn 5 tháng
(Nghị định số 41/2020/NĐ-CP)

Nghị định quy định chính sách ân hạn nộp thuế, tiền thuê đất phát sinh trong thời gian dịch bệnh cho các doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh. Xem thêm

Theo đó, ngoài doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chỉ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh tế sau mới được ân hạn nộp thuế: sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may; chế biến gỗ; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm từ nhựa, kim loại; gia công cơ khí; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất ô tô, giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng; vận tải; lưu trú; giáo dục đào tạo; y tế; kinh doanh BĐS; dịch vụ việc làm; hoạt động nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí.

Thời gian ân hạn thuế chỉ là 5 tháng và chỉ áp dụng cho số thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế sau:

- Đối với thuế GTGT, chỉ ân hạn nộp thuế của các tháng từ 3 - 6/2020 hoặc các quý 1, 2/2020. Thời gian gia hạn: đến ngày 20/9/2020 (số thuế của tháng 3); 20/10/2020 (số thuế tháng 4); 20/11/2020 (số thuế tháng 5); 20/12/2020 (số thuế tháng 6); 30/9/2020 (số thuế quý 1) và đến 30/12/2020 (số thuế quý 2).

- Đối với thuế TNDN: chỉ ân hạn nộp số thuế theo quyết toán năm 2019 và số thuế tạm nộp quý 1, 2/2020.

- Đối với tiền thuê đất: chỉ ân hạn nộp số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020. Thời gian gia hạn 5 tháng được tính từ ngày 31/5/2020.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp năm 2020, thời gian gia hạn đến 31/12/2020.

Doanh nghiệp được tự xác định và chịu trách nhiệm về đề nghị gia hạn nộp thuế, tuy nhiên phải nộp hồ sơ gia hạn trước 30/7/2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
stop-check 29/5/2020 Thủ tục ân hạn nộp thuế 2020
(Quyết định số 792/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định này thay mới thủ tục "GIa hạn nộp thuế" công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016 nhằm thực hiện chính sách ân hạn thuế (do ảnh hưởng dịch Covid) của Nghị định 41/2020/NĐ-CP Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 153 Mục II Phần I và số thứ tự 117 Mục III Phần I về "Gia hạn thuế" tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

blue-check 20/5/2020 Một số lưu ý về ân hạn 5 tháng nộp thuế GTGT và TNDN English attachment
(Công văn số 5977/BTC-TCT)

Liên quan đến chính sách ân hạn thuế GTGT, thuế TNDN và giảm tiền thuê đất công bố tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho rằng yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn đã được Nghị định này quy định rõ nên đã có thể vận dụng ngay từ thời điểm Nghị định có hiệu lực mà không cần chờ Thông tư hướng dẫn Xem thêm

Bộ Tài chính chỉ lưu ý một số vấn đề về ân hạn thuế GTGT và TNDN quy định tại Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP như sau:

- Số thuế TNDN còn phải nộp của quyết toán năm 2019 sẽ được ân hạn, nhưng số ân hạn tối đa không quá 20% so với tổng số thuế phải nộp của cả năm 2019

- Số thuế tăng thêm do khai bổ sung hoặc do cơ quan Thuế kiểm tra quyết toán làm tăng thêm vẫn được ân hạn nộp miễn là không quá con số 20% nói trên

- Thời gian ân hạn tối đa không quá 5 tháng tính từ ngày hết hạn nộp quyết toán thuế TNDN

- Về thuế GTGT, số thuế GTGT vãng lai (nếu có) cũng được ân hạn nộp

- Kho bạc Nhà nước sẽ không cấn trừ tiền thuế GTGT khi thanh toán vốn ngân sách cho các dự án, công trình xây dựng

HƯỚNG DẪN
blue-check 19/11/2020 Phần thuế nộp thay không được ân hạn
(Công văn số 4948/TCT-QLN)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh lĩnh vực vận tải được ân hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm 2020 đến ngày 31/12/2020. Xem thêm

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho rằng quy định gia hạn nêu trên không áp dụng với các cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia doanh thu với doanh nghiệp và được doanh nghiệp khấu trừ, nộp thay thuế.

blue-check 10/8/2020 Điều kiện ân hạn tiền thuê đất 2020
(Công văn số 3220/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được gia hạn nộp tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: trực tiếp thuê đất từ nhà nước; trả tiền thuê đất hàng năm; kinh doanh các ngành nghề nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định này và có phát sinh doanh thu từ SXKD trong năm 2019 hoặc 2020. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, nếu có ngành nghề thuộc lĩnh vực được gia hạn thì vẫn được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề nêu tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì không được ân hạn tiền thuê đất.

blue-check 1/7/2020 Chính sách ân hạn nộp thuế GTGT không áp dụng cho hàng nhập khẩu
(Công văn số 4421/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý chính sách ân hạn thuế GTGT do ảnh hưởng dịch quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP không áp dụng với thuế GTGT khâu nhập khẩu, chỉ áp dụng với thuế GTGT phát sinh từ hàng hóa mua bán trong nội địa. Xem thêm

Về chính sách ân hạn nộp thuế cho trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế và khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

Riêng hồ sơ, trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 68 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 14/4/2020 Các bước gửi Giấy đề nghị ân hạn thuế trực tuyến
(Thông báo số TB:GDN)

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiến hành nâng cấp Hệ thống eTax để tiếp nhận trực tuyến Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế của các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Xem thêm

Khi Hệ thống nâng cấp xong, doanh nghiệp có thể gửi Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế trực tuyến theo các bước như sau:

1. Bước 1:

Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng User và Pass của doanh nghiệp

2. Bước 2:

Chọn mục khai thuế => chọn đăng ký tờ khai => tích chọn mẫu

GDNGHNT - GIẦY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẦT.

=> Bấm Tiếp Tục

3. Bước 3:

Hệ thống thông báo Chấp Nhận hoặc Chọn Lại:

=> Bấm Chấp nhận.

4. Bước 4:

Chọn mục khai thuế => chọn kê khai trực tuyến => chọn tờ khai

GDNGHNT - GIẦY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẦT

=> Bấm tiếp tục

5. Bước 5:

Kê khai GDNGHNT - GIẦY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẦT

=> Bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn Ký và nộp tờ khai.

THAM KHẢO
blue-check 18/11/2020 Các trạm thu phí cũng được ân hạn thuế 2020
(Công văn số 4918/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực "vận tải kho bãi" được ân hạn nộp thuế do dịch. Xem thêm

Đồng thời, tại Công văn số 1507/TCTK-PPCĐ ngày 10/11/2020, Tổng cục Thống kê cho rằng "hoạt động thu phí đường bộ của dự án BOT" được xếp vào ngành H - Vận tải, kho bãi với mã cấp 5 là 52252: Hoạt động quản lý điều hành đường cao tốc.

Theo đó, các doanh nghiệp, chi nhánh phát sinh doanh thu từ thu phí đường bộ trong năm 2019 hoặc 2020 sẽ được ân hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP .

blue-check 20/8/2020 Doanh nghiệp vận tải, du lịch được ân hạn thuế GTGT 2020
(Công văn số 3438/TCT-KK)

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng không, du lịch, vận tải thuộc đối tượng được ân hạn nộp thuế GTGT do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xem thêm

Tuy nhiên, chỉ được ân hạn nộp thuế GTGT của các tháng từ 3 - 6/2020 hoặc các quý 1, 2/2020 và thời gian gia hạn là trong vòng 5 tháng.

Nội dung này cũng đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 và Công văn số 1563/TCT-KK ngày 20/4/2020.

blue-check 14/8/2020 Thuế TNCN 2020 của người lao động không được ân hạn nộp
(Công văn số 3353/TCT-DNNCN)

Căn cứ Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, chính sách gia hạn nộp thuế TNCN do ảnh hưởng dịch Covid-19 chỉ áp dụng với thuế TNCN phát sinh từ kinh doanh (thuế của cá nhân kinh doanh), không áp dụng với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (của người lao động). Xem thêm

Theo đó, người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNCN do ảnh hưởng dịch Covid-19.

blue-check 4/8/2020 Thuế nhà thầu nộp thay không được ân hạn nộp
(Công văn số 3086/TCT-CS)

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chính sách ân hạn nộp thuế do ảnh hưởng dịch quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, đối với thuế nhà thầu, chỉ được ân hạn nộp số thuế do nhà thầu nước ngoài trực tiếp khai nộp, không ân hạn đối với thuế nhà thầu do bên Việt Nam khai nộp thay (mục 1).

Về ân hạn thuế TNDN, đối với số thuế của năm 2019, chỉ được ân hạn số thuế còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 và tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Đối với số thuế tạm nộp của quý 1, 2 năm 2020 được gia hạn, không bao gồm số thuế khai nộp từng lần từ hoạt động chuyển nhượng BĐS (mục 2).

Về ân hạn tiền thuê đất, chỉ áp dụng với cơ sở thuê đất trực tiếp từ nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP và có phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc 2020. Nếu cả 2 năm (2019, 2020) đều không có phát sinh doanh thu thì không được ân hạn (mục 3).

Đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế thì phải kê khai số lao động bình quân doanh thu, nguồn vốn theo số liệu kê khai của doanh nghiệp (mục 4).

Nếu Giấy đề nghị ân hạn thuế đã nộp trực tuyến bị sai sót thì doanh nghiệp phải gửi hồ sơ bổ sung bằng giấy đồng thời giải trình thông tin trực tiếp với cơ quan thuế (mục 5).

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020