LuatVietnam

Lược đồ | Ân hạn thuế 2021

Tổng số 10 bản ghi | Cập nhật đến: 12-Nov-2021

CHÍNH SÁCH
blue-check 19/4/2021 Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất 2021 được ân hạn nộp từ 3 - 5 tháng
(Nghị định số 52/2021/NĐ-CP)

Năm 2021, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh sẽ tiếp tục được ân hạn nộp thuế do dịch. Xem thêm

So với chính sách ân hạn thuế năm 2020 thì năm 2021 này sẽ có thêm nhiều ngành, lĩnh vực được ân hạn.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất sẽ có thêm các ngành nghề sau: xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, xuất bản âm nhạc; khai thác dầu thô, khí đốt; sản xuất đồ uống; sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị...

Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sẽ có thêm các ngành: phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin; dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Số thuế được ân hạn nộp trong năm 2021 bao gồm:

- Thuế GTGT: số thuế phải nộp từ tháng 3 - tháng 8/2021 hoặc phải nộp của quý 1, quý 2/2021. Trong đó, gia hạn 5 tháng cho số thuế của tháng 3 - tháng 6; 4 tháng cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8.

- Thuế TNDN: số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021; gia hạn trong 3 tháng.

- Riêng thuế GTGT, thuế TNCN của hộ cá nhân kinh doanh: toàn bộ số thuế của năm 2021; gia hạn đến ngày 30/12/2021.

- Tiền thuê đất: số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021; gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
stop-check 3/6/2021 Thủ tục và điều kiện ân hạn nộp thuế năm 2021
(Quyết định số 1087/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng dịch được quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Cần lưu ý, một trong những điều kiện để được ân hạn nộp thuế năm 2021 là doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền thuế năm 2020 được ân hạn nộp theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính quy định tại số thứ tự 153 mục II và số thứ tự 117 mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 792/QĐ-BTCstatus1 ngày 29/5/2020.

blue-check 13/5/2021 Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021
(Công văn số 1495/TCT-KK)

Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ chính sách và kịp thời làm thủ tục ân hạn thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tổ chức phổ biến sâu rộng đến tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phạm vi, đối tượng, thời gian ân hạn và trình tự thủ tục ân hạn thuế năm 2021. Xem thêm

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã yêu cầu hướng dẫn rõ những điểm mới của chính sách ân hạn thuế năm 2021 so với năm 2020, như:

- Những ngành nghề, lĩnh vực mới được hưởng chính sách ân hạn thuế từ năm 2021 (nêu tại các điểm d, đ, e, g khoản 1 và điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị định 52/2021/NĐ-CP ).

- Thời gian ân hạn đối với từng sắc thuế: 5 tháng (cho số thuế GTGT phát sinh từ tháng 3 - 6/2021); 4 tháng (cho số thuế GTGT của tháng 7); 3 tháng (cho số thuế GTGT của tháng 8 và số thuế TNDN quý 1, quý 2); 6 tháng (cho số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021).

- Chỉ cho hưởng chính sách ân hạn thuế năm 2021 sau khi đã nộp xong các khoản thuế được ân hạn năm 2020.

- Hạn chót nộp Giấy đề nghị ân hạn thuế là ngày 30/7/2021. Cách lập và kê khai thông tin xem tại Phụ lục 1 đính kèm.

- Cập nhật các ứng dụng Etax 1.9.0, iCaNhân 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để lập và nộp trực tuyến Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế.

Đính kèm theo Công văn này:

- Hướng dẫn lập Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 1)

- Thông báo dừng ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 2)

- Báo cáo tổng hợp tình hình ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 3)

- Nội dung nâng cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ xử lý ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 4)

HƯỚNG DẪN
blue-check 12/11/2021 Doanh nghiệp ngành sản xuất kim loại cũng được ân hạn thuế năm 2021
(Công văn số 4367/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp ngành sản xuất kim loại cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng dịch. Điều kiện, thời gian gia hạn thuế năm 2021 xem chi tiết tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Ngoài ra, sau khi hết thời gian ân hạn thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP nêu trên, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì có thể lập hồ sơ đề nghị gia hạn thêm.

Về chính sách giảm thuế, theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15status1 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch còn được xét giảm 30% thuế TNDN năm 2021 và giảm 30% thuế GTGT phát sinh trong tháng 11, 12/2021.

blue-check 21/10/2021 Lưu ý 2 khoản thuế GTGT và TNDN có hạn nộp trong tháng 10/2021
(Công văn số CTHN:TH)

Nhằm giúp doanh nghiệp nộp đúng hạn các khoản thuế GTGT, thuế TNDN được ân hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý 02 khoản thuế sẽ đến hạn nộp (sau khi đã gia hạn) trong tháng 10/2021, bao gồm: Xem thêm

- Số thuế GTGT của tháng 4 và quý II năm 2021, hạn nộp là ngày 20/10/2021;

- Số thuế TNDN tạm nộp của quý II năm 2021, hạn nộp là ngày 31/10/2021.

Doanh nghiệp sẽ phải chịu tiền chậm nộp nếu trễ hạn nêu trên.

Cần biết rằng, mốc thời gian ngày 20/10/2021 đồng thời cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN của tháng 9/2021.

Mốc thời gian ngày 31/10/2021 đồng thời cũng là thời hạn: tạm nộp thuế TNDN quý III; nộp tờ khai thuế, tiền thuế GTGT, thuế TNCN quý III và nộp Báo cáo hóa đơn quý III.

blue-check 13/9/2021 Doanh nghiệp vận tải, du lịch được ân hạn thuế năm 2021
(Công văn số 3419/TCT-CS)

Hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch đã được Chính phủ cho ân hạn nộp thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, trong đó có ngành vận tải, du lịch, lưu trú, ăn uống. Xem thêm

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp hết thời gian ân hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP nêu trên, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp được gia hạn thuế theo Điều 62, 63 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì được lập hồ sơ đề nghị xem xét đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn do đại dịch.

blue-check 27/5/2021 Một số lưu ý khi lập Giấy đề nghị gia hạn thuế năm 2021
(Hướng dẫn số HD:GDNGH)

Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh khi lập và nộp Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP cần chú ý một số điểm sau: Xem thêm

- Phải sử dụng các phiên bản mới (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5 hoặc Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để lập Giấy đề nghị gia hạn.

- Giấy đề nghị gia hạn được nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Nếu nộp riêng thì hạn chót nộp và sửa đổi, bổ sung là ngày 30/7/2021.

- Giấy đề nghị gia hạn được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn.

- Các chi nhánh, địa điểm kinh doanh nếu kê khai thuế riêng thì phải tự nộp Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế nơi quản lý.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, được đăng ký tài khoản và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Các chỉ tiêu trên Giấy đề nghị gia hạn thuế phải kê khai chính xác theo hướng dẫn tại Công văn này.

blue-check 25/5/2021 Hướng dẫn chính sách ân hạn thuế năm 2021 với hộ cá nhân kinh doanh
(Hướng dẫn số HD:NĐ52-CN)

Ngoài doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh cũng được xét ân hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Sau đây là một số lưu ý về phạm vi, thời gian ân hạn và điều kiện, thủ tục ân hạn thuế năm 2021 đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

- Một số lĩnh vực, ngành nghề mới cũng được ân hạn thuế năm 2021, như: khai thác dầu khí; dịch vụ khai khoáng; sản xuất thức uống; in; sản xuất dầu mỏ; sản xuất hóa chất; sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc; lập trình máy vi tính...

- Toàn bộ tiền thuế GTGT, TNCN phát sinh trong năm 2021 đều được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021. Riêng tiền thuê đất chỉ được gia hạn 6 tháng (kể từ ngày 31/5/2021) đối với số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021.

- Số thuế GTGT phát sinh thêm do kê khai bổ sung cũng được gia hạn.

- Để được ân hạn thuế năm 2021, hộ, cá nhân kinh doanh phải có phát sinh doanh thu trong năm 2020 hoặc 2021 và đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất được ân hạn năm 2020 trước 30/7/2021.

- Giấy đề nghị ân hạn thuế được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021; nộp một lần cho toàn bộ các kỳ tính thuế nhưng hạn chót nộp là ngày 30/7/2021.

blue-check 24/5/2021 Có được ân hạn nộp thuế TNDN 2021 theo năm tài chính?
(Công văn số 18037/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch được gia hạn nộp thuế quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. Xem thêm

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn năm 2021 sẽ được xác định phù hợp với kỳ tính thuế (năm dương dịch hoặc năm tài chính) mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, các loại thuế và tiền thuê đất của năm 2021 được ân hạn nộp theo thời hạn sau đây:

- Thuế GTGT phải nộp của các tháng 3, 4, 5 và 6/2021: được ân hạn 5 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 7/2021: được ân hạn 4 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 8/2021: được ân hạn 3 tháng

- Thuế TNDN tạm nộp của quý I và II/2021: được ân hạn 3 tháng

- Thuế GTGT và thuế TNCN năm 2021 của hộ cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp đến 30/12/2021

- Tiền thuê đất phải nộp của kỳ đầu năm 2021 được ân hạn nộp 6 tháng tính từ 31/5/2021

blue-check 20/4/2021 Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 phải nộp trước 31/7/2021 English attachment
(Công điện số 05/CĐ-TCT)

Tổng cục Thuế lưu ý thời gian ân hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP dành cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch như sau: Xem thêm

- Thuế GTGT: ân hạn 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021; 4 tháng cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8.

- Thuế TNDN: ân hạn 3 tháng cho số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021.

- Tiền thuê đất: ân hạn 6 tháng số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021.

- Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh: ân hạn đến 31/12/2021 cho số thuế của năm 2021.

Giấy đề nghị ân hạn thuế được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, tuy nhiên phải nộp trước 31/7/2021.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020