LuatVietnam

Flow | Ân hạn thuế 2022

Found 8 records | Latest update: 24-Aug-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 28/5/2022 Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
(Nghị định số 34/2022/NĐ-CP)

Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được ân hạn nộp các sắc thuế tương tự như năm 2021, gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất. Read more

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế của tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc quý I, II/2022 (với doanh nghiệp khai theo quý), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu. Thời gian ân hạn là 6 tháng (với số thuế của tháng 3 - tháng 5 và quý I); 5 tháng (với số thuế của tháng 6 và quý II); 4 tháng (với số thuế của tháng 7); 3 tháng (với số thuế của tháng 8).

Thuế TNDN sẽ được ân hạn nộp 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

Tiền thuê đất sẽ được ân hạn đến 6 tháng (từ 31/5/2022 - 30/11/2022) đối với 50% số tiền phải nộp năm 2022.

Riêng hộ kinh doanh, được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm 2022, thời gian ân hạn đến 30/12/2022.

Cần lưu ý, chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ áp dụng với một số ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

blue-check 21/5/2022 Thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô lắp ráp trong nước được ân hạn từ tháng 6 - 9/2022 English attachment
(Nghị định số 32/2022/NĐ-CP)

Ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước sẽ được ân hạn nộp thuế TTĐB của 4 tháng, từ tháng 6 - tháng 9/2022, thời gian ân hạn đến hết ngày 20/11/2022 (áp dụng chung cho cả số thuế TTĐB của 4 tháng này). Read more

Số thuế TTĐB được ân hạn bao gồm cả số thuế phải nộp thêm do khai bổ sung của các kỳ tính thuế được ân hạn nêu trên.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế TTĐB riêng với trụ sở chính nếu có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô cũng được ân hạn.

Đối với các kỳ tính thuế TTĐB được ân hạn nộp, doanh nghiệp vẫn phải khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian nộp Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất ngày 20/11/2022.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

HƯỚNG DẪN
stop-check 24/8/2022 Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
(Quyết định số 1710/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định thay mới thủ tục gia hạn nộp thuế, bao gồm các trường hợp: Read more

(i) Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ;

(ii) Gia hạn nộp thuế TTĐB từ tháng 6 - 9/2022 đối với ô tô lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ;

(iii) Gia hạn nộp thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019;

(iv) Gia hạn nộp thuế do trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, lưu ý, Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ cần nộp một lần cho toàn bộ số thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế được ân hạn. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Đối với Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô lắp ráp trong nước, cũng chỉ cần nộp lần cho toàn bộ các kỳ được ân hạn thuế và hạn nộp chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

blue-check 24/5/2022 Hồ sơ ân hạn thuế TTĐB năm 2022 phải nộp trước 20/11/2022
(Công điện số 06/CĐ-TCT)

Theo quy định tại Nghị định số 32/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp ô tô trong nước sẽ được ân hạn nộp số thuế TTĐB của 4 tháng, từ tháng 6 - tháng 9/2022, thời gian ân hạn đến hết ngày 20/11/2022.

Tuy nhiên, cần lưu ý, doanh nghiệp phải nộp giấy đề nghị ân hạn thuế TTĐB chậm nhất vào ngày 20/11/2022.

blue-check 23/6/2022 Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
(Công văn số 2194/TCT-KK)

Nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh chủ động phổ biến và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kịp thời hưởng các chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP . Read more

Trong đó:

- Thuế GTGT, ân hạn nộp từ 4 - 6 tháng đối với số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc từ quý I - quý II/2022.

- Thuế TNDN, ân hạn nộp 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

- Tiền thuê đất, ân hạn nộp 6 tháng đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp đến ngày 30/12/2022 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp năm 2022.

Để được ân hạn thuế, doanh nghiệp sẽ phải gửi giấy đề nghị ân hạn cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30/9/2022. Nội dung Giấy đề nghị ân hạn thuế xem tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế có thể nộp trực tuyến thông qua các ứng dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8, iTaxViewer 1.9.6, HTKK 4.8.5, TMS 5.48.

blue-check 31/5/2022 Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
(Thư ngỏ số TN:NNT-CTHN)

Cục thuế TP. Hà Nội đã có những lưu ý về điểm giống và khác của chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 (Nghị định 34/2022/NĐ-CP) so với năm 2021 (Nghị định 52/2021/NĐ-CP) để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiện theo dõi. Read more

Theo đó, về đối tượng (các ngành, lĩnh vực được ân hạn) và thời gian ân hạn nộp thuế năm 2022 cơ bản giống như năm 2021, chỉ khác là năm 2022 doanh nghiệp sẽ được tăng thời gian ân hạn (từ 5 lên 6 tháng) đối với số thuế GTGT của tháng 3 - tháng 5 và quý I/2022.

Còn lại, số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; số thuế của tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng và số thuế của tháng 8 được gia hạn 3 tháng (tương tự năm 2021).

Số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2022 cũng sẽ được ân hạn nộp 3 tháng (giống như năm 2021).

Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022 (tức 50% số tiền thuê năm 2022) thì được gia hạn 6 tháng (từ 31/5 đến 30/11/2022).

Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 phải nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2022.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 15/8/2018 Miễn phạt chậm nộp trong thời gian ân hạn thuế
(Công văn số 3141/TCT-TNCN)

Khoảng thời gian được gia hạn nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp. Việc xử phạt chậm nộp chỉ áp dụng sau khi hết thời gian ân hạn.

red-check 7/1/2016 Phạt chậm nộp: 0,03%/ngày
(Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 )

Mức phạt chậm nộp áp dụng từ sau ngày 1/7/2016 là 0,03%/ngày, tính trên số thuế bị chậm nộp.

Số ngày chậm nộp được tính từ ngày liền kề khi hết thời hạn hoặc ân hạn nộp thuế, bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020