LuatVietnam

stop-check An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 22301:2018 (ISO 22301:2012) của Bộ Khoa học và Công nghệ về an ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu (Societal security - Business continuity management systems - Requirements) (32 trang)
Posted: 15/8/2019 9:25:54 AM | Latest updated: 17/5/2023 11:33:02 PM (GMT+7)

Tiêu chuẩn về quản lý kinh doanh liên tục này quy định các yêu cầu đối với việc hoạch định, thiết lập, áp dụng, triển khai, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý được lập thành văn bản nhằm bảo vệ khỏi, giảm khả năng xảy ra của, chuẩn bị cho, ứng phó với và khôi phục sau sự cố gián đoạn khi sự cố nảy sinh.

TCVN ISO 22301:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 22301:2012;

TCVN ISO 22301:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/176 Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực, thay thế bằng TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019).
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Văn bản thay thế

follow 22301:2023 - An ninh và khả năng thích ứng - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu